Obrazac saglasnosti oba roditelja za putovanje deteta

Obrazac saglasnosti oba roditelja za putovanje deteta nije zakonski propisan. Obrazac saglasnosti oba roditelja se popunjava u dva primerka i overava kod javnog beležnika. Ne postoji zakonska obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikom putovanja u inostranstvo, nema smetnji da dete Read More …