Žalba na presudu o prekršaju

Beplatno preuzmite obrazac žalbe na presudu o prekštaju Prekšajnom sudu u MS Wordu.

Žalba na presudu o prekršaju (I)

__________________________________

(naziv prekršajnog suda)

za

VIŠI PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU

Na osnovu člana 228. Zakona o prekršajima, u zakonskom roku, izjavljujem

Ž A L B U

Na presudu prekršajnog suda, Pr. br. ________________ od ______________. godine kojom sam oglašen KRIVIM za prekršaj iz člana ______. Zakona __________________ i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od __________ dinara za navedeni prekršaj, kao i obavezom plaćanja troškova prekršajnog postupka u iznosu od ___________ dinara.

 

 

Navedenom presudom proglašen sam KRIVIM za prekršaj iz čl. ____ tačka _____ Zakona ________________________ jer sam ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

(Činjenični opis radnje)

 

 

Smatram da je prekršajni sud: ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________.

(Možete navesti npr. pogrešno ocenio izvedene dokaze)

 

 

Naime, ožalbenom presudom    __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . (navesti činjenice i dokaze kojima se ožalbena presuda pobija)

 

Stoga, predlažem da se žalba uvaži i ožalbena presuda ukine i vrati prekršajnom sudu na ponovno odlučivanje, ili preinači izricanjem blaže kazne ili obustavom postupka.

 

U _____________________,

dana ___________. godine

________________

Podnosilac žalbe