Obrazac FR – Fiskalni račun

Preuzmite besplatno obrazac fiskalnog računa za popunjavanje, u MS Word i PDF formatu.

Fiskalni račun po članu 12 stava 8 Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, broj 135/2004) mora sadržati sledeće podatke:

            1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;

            2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;

            3) datum izdavanja i broj fiskalnog računa;

            4) vrstu i naziv dobra, odnosno usluge;

            5) jedinicu mere;

           6) količinu;

            7) osnovicu za obračun PDV po jedinici mere;

            8) oznaku poreske stope;

            9) iznos PDV;

          10) vrednost evidentiranog prometa po vrsti dobra, odnosno usluge;

          11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa;

         12) sredstvo plaćanja;

         13) potpis i pečat obveznika.