Obrazac OZ-10 u PDF formatu

Obrazac oz-10

OZ-10 Obrazac  odnosno spisak obračunatih-isplaćenih zarada, je propisan PRAVILNIKOM O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. Obrazac OZ-10 se podnosi Matičnoj filijali Republičkog Fonda i to u dva primerka, oba overena potpisima i pečatima, zajedno sa sledećim dokumentima:

1) izveštajem o privremenoj sprečenosti za rad (u daljem tekstu: doznaka) i ocene lekarske komisije;

2) potvrdom o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade;

3) potvrdom o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog;

4) potvrdom o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja osnova za naknadu zarade zaposlenog;

5) dokaza da je dospeli doprinos plaćen.

U skladu sa Pravilnikom.

Izvod iz Pravilnika o načinu i postpupku ostarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kojim se predviđa popunjavanje obrasca OZ-10

(“Sl. glasnik RS”, br. 10/2010, 18/2010 – ispr., 46/2010, 52/2010 – ispr., 80/2010, 60/2011 – odluka US i 1/2013)

Član 81

Isplata naknade zarade vrši se na osnovu:

1) izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad (u daljem tekstu: doznaka) i ocene lekarske komisije;

2) potvrde o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade;

3) potvrde o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog;

4) potvrde o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja osnova za naknadu zarade zaposlenog;

5) spiska obračunatih – isplaćenih naknada zarada (Obrazac OZ-10);

6) dokaza da je dospeli doprinos plaćen i to:

– za zaposlene iz člana 17. stav 1. tač. 1-7. Zakona, izjave poslodavca da je dospeli doprinos plaćen, Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade – obrazac PP OD i Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatioca – obrazac PP OD-1;

– za preduzetnike iz člana 17. stav 1. tačka 18. Zakona, uverenja poreske uprave da je dospeli doprinos plaćen;

– za sveštenike iz člana 17. stav 1. tačka 20. Zakona, uverenja poreske uprave da je dospeli doprinos plaćen;

– za verske službenike iz člana 17. stav 1. tačka 20. Zakona – izjave poslodavca da je dospeli doprinos plaćen, Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade – obrazac PP OD i Poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatioca – obrazac PP OD-1;

7) dokaza da je predata dokumentacija za utvrđivanje radne sposobnosti, odnosno invalidnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

8) dokaza za drugog roditelja u slučaju nege deteta, u skladu sa članom 80. Zakona;

9) dokaza o prethodnom stažu osiguranja.

Član 82

Doznaku izdaje izabrani lekar iz člana 19. ovog pravilnika.

Ukoliko doznaku izdaje osiguraniku izabrani lekar iz oblasti ginekologije, pedijatrije ili stomatologije, dužan je da o tome obavesti izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno medicine rada, zbog povezivanja privremene sprečenosti za rad u skladu sa Zakonom.

Osiguraniku koji je privremeno sprečen za rad zbog nege člana porodice koji je vojni osiguranik, doznaku izdaje njegov izabrani lekar iz člana 19. stav 1. tačka (1), na osnovu doznake ili izveštaja vojnog lekara.

Član 83

Poslodavac koji isplaćuje naknadu zarade koja se obezbeđuje iz sredstava Republičkog fonda, dužan je da matičnoj filijali dostavi Spisak obračunatih – isplaćenih naknada zarada u dva primerka sa dokumentacijom iz člana 81. ovog pravilnika radi prethodne kontrole.

Matična filijala je dužna da izvrši kontrolu dokumentacije i obračuna, odnosno utvrdi pravo na naknadu i visinu naknade i najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obračuna od poslodavca izvrši prenos odgovarajućeg iznosa sredstava na poseban račun poslodavca.

Član 84

Matična filijala zadržava u svojoj evidenciji jedan primerak Spiska obračunatih – isplaćenih naknada zarada sa dokazima na osnovu kojih je izvršen obračun naknade zarade. Drugi primerak Spiska obračunatih – isplaćenih naknada zarada overava se potpisom ovlašćenog lica i pečatom filijale i vraća se poslodavcu.

Elektronski popunjiv obrazac OZ-10 možete preuzeti potpuno besplatno klikom na sledeći link:

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.