Primer (obrazac) ugovora u zakupu stana

Ugovor o zakupu stana se sačinjava u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ((“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Iako zakon predvidja obavezu da se Ugovor o zakupu stana potpise izmedju stanodavca i zakupca, u malom broju slučajeva isti se potpisuje i overava.

Potpisan ugovor o zakupu stana, podrazumeva da stanodavac ima obavezu da plaća porez na prihod koji ostvaruje od kirije, dok sa druge strane štiti kako zakupca, tako i stanodavca da će se uzajamne obaveze izvršiti.

Šta stoji u Ugovoru o zakupu nepokretnosti ?

U Ugovor o zakupu stana se unose prava i obaveze zakupodavca odnosno zakupca, kao i najbitniji podaci o stanu koji je predmet zakupa. U ugovor o zakupu stana se unosi i vreme trajanja ugovora, visina mesečne kirije, načina plaćanja računa i sl. Najvažnija stavka Ugovora o zakupu stana za zakupca je otkazno rok, u kome se zakupodavac treba obavestiti da napuštate stan.

Kako izgleda Ugovor o zakupu stana?

Izgled ugovora možete videti u tekstu ispod, ali možete i besplatno preuzeti obrazac ugovora o zakupu stana.

 

UGOVOR O ZAKUPU STANA

Zaključen u ______ dana __. __. 20___. godine.,  između ugovornih strana:

Zakupodavac ( Nalagodavac): __________________________________,

Adresa: ____________________________ br.___., opština _______________________,

JMBG ________________________ , Br.lk.__________________.,

Opština _________________, i

U daljem tekstu „ZAKUPODAVAC“

Zakupca( Nalagodavca):  __________________________________________

Adresa:  __________________________________br.____., opština _______________________,

JMBG ________________________ , Br.lk.__________________.,i

Opština _____________________,

U daljem tekstu „ZAKUPAC“

Ovim je dogovoreno sledeće:

Član 1.

 

  • Predmet ovog ugovora o zakupu je _______________ stan od ____m2 sa pripadajućim parking mestom ispred zgrade, po strukturi ______________, koji se nalazi na adresi: ______________ br.___.,stan br.___, na ___ spratu, u  ____________, opština __________.

Član 2.

2.1. ZAKUPODAVAC ovim ugovorom izdaje u zakup nepokretnost opisanu u članu  1, a ZAKUPAC prima u zakup na određeno vreme od godinu dana ,sa početkom  zakupa od __________ godine, a zaključno sa ________godine. Ukoliko mesec dana pre isteka ugovora nijedna od ugovornih strana ne otkaže ugovor, smatraće se da je ugovor produžen uz obostranu saglasnost.

2.2. Ovaj ugovor postaje punovažan dana _____________godine i od tog dana omogućava ZAKUPCU da mirno zaposedne i počne sa korišćenjem navedene nepokretnosti.

Član 3.

3.1. Visina mesečne rente je fiksna za period zakupa i iznosi ______ EUR. Zakupac će zakupninu plaćati na žiro račun Zakupodavca.Ukoliko je Zakupac pravno lice u obavezi je da plaća porez na zakup od nepokretnosti u visini određenoj zakonom po kursu NBS-a na dan uplate.

3.2. Ugovorne strane su saglasne da se ugovorena zakupnina plaća mesečno unapred najkasnije do 5-og  za zakupni mesec unapred.

Član 4.

4.1. ZAKUPODAVAC je saglasan da će u zakupljenoj nepokretnosti boraviti ZAKUPAC.Zakupac će po potpisivanju ovog ugovora ostaviti depozit u visini jedne mesečne rente Zakupodavcu, u vrednosti od ____ EUR eur.Zakupodavac je dužan da po izlasku Zakupca iz predmetne nepokretnosti  vrati Zakupcu depozit u vrednosti od  ______ EUR  ukoliko je isti ostavio u stanju u kojem ga je zatekao prilikom ulaska.Zakupodavac ima pravo da zadrži depozit u punom iznosu od ______ EUR ukoliko Zakupac izađe ranije od godinu dana od trenutka zaključivanja ugovora i njegovog važenja. ZAKUPAC stan može koristiti isključivo za potrebe svog stanovanja, a u skladu sa Zakonom, dobrim  običajima i kućnim redom, a naročito u skladu sa propisima koji se odnose na  protivpožarnu zaštitu, kao i zaštitu čovekove okoline, a sve u skladu sa ovim Ugovorom,bez mogućnosti ustupanja stana trećim licima ,na korišćenje.

4.2. ZAKUPAC nece koristiti stan u nezakonite svrhe i poštovaće sve uredbe i pravila koja se tiču buke, sigurnosti, niti se mešati u prava drugih stanara.

4.3. Zakupac  ne sme vršiti nikakve prepravke unutar ili van  stana  bez pismene saglasnosti Zakupodavca.

Član 5.

5.1. Pre početka korišćenja nepokretnosti biće sastavljen detaljan zapisnik sa opisom prostorija,pokretnog i nepokretnog inventara , starosti tehničkih uređaja i rasvete kao „Aneks“ ovog ugovora. Aneks mora biti potpisan od obe ugovorne strane. Jedna kopija biće u posedu ZAKUPODAVCA, a druga u posedu ZAKUPCA. Pomoću inventarske liste biće izvršen pregled inventara po prestanku važenja ugovora, a pre predaje stana  ZAKUPODAVACU.

5.2. Zakupodavac je duzan da Zakupcu u trenutku ulaska u posed obezbedi funkcionalne tehnicke prikljucke za : struju, vodu, telefon, KATV i internet.

5.3 Ugovorne strane su saglasne da 2 kompleta ključeva predmetne nepokretnosti  budu kod Zakupca.Isti će biti vraćeni Zakupodavcu po završetku ovog ugovora iz člana 5.1.

Član 6.

6.1. ZAKUPODAVAC je obavezan brinuti o redovnom investicionom održavanju nepokretnosri tj. održavati u ispravnom stanju sve instalacije, koje su date u najam sa nepokretnošću, uključujući sistem centralnog grejanja, hlađenja, elektrike, vodoinstalacija i krovišta.

6.2. Zakupac se obavezuje da će u slučaju eventualnih nepravilnosti u radu ili mogućih kvarova na instalacijama odmah obavestiti Zakupodavca radi otkalanjanja istih, a Zakupodavac je obavezan da eventualno nastale nepravilnosti u radu ili moguće kvarove otkloni u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko Zakupodavac ne ispuni svoju obavezu iz ovog člana u gore pomenutom roku, Zakupac ima pravo da izvrši popravku takvog kvara sa datim pisanim obaveštenjem,  i da troškove odbije od zakupnine.

Član 7.

7.1. Ugovorne strane su se saglasile da Zakupac ima pravo na raskid ovog ugovora pre isteka roka određenog u članu 2.1. i to najavom otkaza drugoj strani 30 dana  unapred u pismenoj formi.

Ugovorne strane su se dalje saglasile da Zakupodavac ima pravo na raskid ovog ugovora pre isteka roka određenog u članu 2.1., 30 dana unapred najavom otkaza Zakupcu u pismenoj formi.

7.2. Zakupodavac može jednostrano raskinuti ugovor o zakupu, ukoliko Zakupac:

– ne vrši plaćanje zakupnine u unapred dogovorenom roku

– ne vrši plaćanje nadoknade definisane u članu 10.

– nedomaćinski se odnosi prema zakupljenoj nepokretnosti i vrši prepravke bez saglasnosti ZAKUPODAVCA

7.3. Zakupac može otkazati ugovor o zakupu koji stupa na snagu odmah u slučaju kada:

–  viša sila(požar,poplava,zemljotres, rat…) dovede objekat zakupa u nezadovoljavajuće stanje dajući otkaz koji stupa na snagu odmah.

Član 8.

8.1. ZAKUPAC je dužan da se prema zakupljenom prostoru iz člana 1. odnosi sa pažnjom dobrog domaćina, pa je dužan da isti ostavi u dobrom stanju, odnosno u stanju koje je zatekao prilikom ulaska u posed, s tim što se ne nadoknađuje razlika u vrednosti stvari, nastala njihovom redovnom upotrebom i habanjem.

8.2. ZAKUPAC je obavezan da sam snosi troškove popravke u slučaju znatnog umanjenja vrednosti stana ili opreme nastalog nedomaćinskim ponašanjem.

8.3.Ukoliko ZAKUPAC ne izvrši svoju obavezu iz ovog člana ugovora ZAKUPODAVAC ima pravo da zadrži depozit i otkloni štetu nastalu nedomaćinskim ponašanjem ZAKUPCA.Zakupodavac se obavezuje da  prikaže plaćane račune od popravki eventualnih šteta i troškova.

Član 9.

9.1. ZAKUPAC ne može bez saglasnosti ZAKUPODAVACA izdati nepokretnost opisanu u članu 1. ovog ugovora trećem licu u podzakup.

Član 10.

10.1. ZAKUPAC je obavezan da snosi troškove tekućih komunalija(struja, internet, kablovska,televizija,grejanje,čišćenje zgrade, vodovod i kanalizacija) , direktno kompanijama ili ovlašćenom licu, i da uredno svakog meseca preda kopije plaćenih računa Zakupodavcu.

Član 11.

11.1. ZAKUPODAVAC jamči da je on vlasnik opisane nekretnine u članu 1. te da na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih knjižnih i vanknjižnih tereta, da ista nije predmet nikakvog spora, da prema njoj treća lica nemaju nikakva potraživanja, a ukoliko ista postoje da će ih o svom trošku otkloniti. ZAKUPODAVAC je dužan da obezbedi mirnu državinu zakupljenog stana za sve vreme trajanja zakupa po ovom ugovoru.

11.2. ZAKUPAC je dužan da u slučaju bilo kakvog uznemiravanja u korišćenju zakupljene nepokretnosti iz člana 1. od strane trećeg lica obavesti ZAKUPODAVACA.

11.3. ZAKUPAC će dozvoliti ZAKUPODAVACU obilazak iznajmljenog prostora pod uslovom da mu ZAKUPODAVAC najavi posetu najmanje 2 dana unapred.

11.4. ZAKUPODAVAC će moći uz prethodnu najavu da pokaže stan budućim interesentima, mesec dana pre isteka ugovora o zakupu.

Član 12.

12.1. Na dan isteka ugovora ZAKUPAC je obavezan da vrati sve ključeve iznajmljenih prostorija.

Član 13.

Zakupac nema pravo da obaveze i prava iz ovog ugovora prenese na treća lica bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

Zakupac nema pravo da na treće lice prenese ceo Ugovor, bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

 Član 14.

Eventualne izmene ili dopune odredaba ovog ugovora mogu se vršiti samo u pismenoj formi, čak i u pogledu nebitnih elemenata ugovora.

Član 15.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom njegovog potpisivanja od strane obe ugovorne strane.

Član 16.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po jedan primerak. 

Član 17.

13.1. Ovaj ugovor je sačinjen u skladu sa merodavnim pravom Republike Srbije i na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primenjivaće se zakon o obligacionim odnosima koji važe u Republici Srbiji.

13.2. Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog Ugovora, stranke će rešavati sporazumno, a ukoliko se sporazum ne može postići, nadležan je prvi osnovni sud u _________.

13.3 Potpisano u __________, Srbija, u dobroj nameri, u dva primerka dana ___. ___.20___. godine.

Ugovorne strane:

 

Zakupodavac:                                                                     Zakupac:

 

______________________________                        ______________________________

 

 

 Besplatno preuzmite primer ugovora o zakupu nepokretnosti, koji se zaključuje izmedju dva fizička lica. Obrazac ugovora o zakupu stana u MS Word – u i u PDF – u.