Izjava o kašnjenju sa prijavom / odjavom zaposlenog

Preuzmite besplatno obrazac Izjave o kašnjenju sa prijavom, odnosno odjavom zaposlenog u MS Wordu, i u PDF-u.

Ime preduzeća:

PIB:

Matični broj:

Adresa:

IZJAVA O KAŠNJENJU

 

Izjavljujemo da smo u zakašnjenju sa odjavom-prijavom radnika ___________ (JMBG ______________) zbog prikupljanja dokumentacije.

 

U _____________, ____.____. 201_. god.

Ovlašćeno lice

(m.p.) _____________________