M obrazac za prijavu, odjavu i promene u toku osiguranja

m obrazac

 

M obrazac služi za evidentiranje prijava, odjava i promena u toku obaveznog socijalnog osiguranja.

Dosadašnji obrasci matične evidencije (M-1, M-2, M-1PP, M-1K itd.) zamenjeni su jedinstvenim obrascem M kojim se radnik prijavljuje, odjavljuje ili se prijavljuju promene u toku osiguranja, bez obzira na vrstu ugovora o radu

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (Sl. glasnik RS br. 54/10) Osnovni tekst na snazi od 12/08/2010 , u primeni od 01/10/2010.

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe reader.