Obrazac PEP

Besplatno preuzmite novi obrazac PEP Poreske uprave- Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa za popunjavanje u MS Word-u i u PDF-u. Članom 6. Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem objavljenom u listu “Službeni glasnik RS”, br. 113/13 predviđa se da Davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, osim za zastupnika po službenoj dužnosti, vrši se:

1) upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;

2) podnošenjem prijave za davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja na Obrascu PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja ne poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat.

Obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa dato do stupanja na snagu ovog pravilnika smatra se ovlašćenjem za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave. Ovim pravilnikom je u potpunosti rešen problem korišćenja elektrosnkih servisa od strane isključivo ovlašćenog lica, budući da se podnošenjem PEP obrasca mogu ovlastiti druga lica u okviru firme i van nje, kao na primer računovodja.

Prezmite ispod potpuno besplatno novi Obrazac PEP u PDF-u i u MS Wordu za popunjavanje. Napominjemo da je za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.

Prilagodjeno starijoj verziji MS Word-a