Ugovor o delu

Preuzmite besplatno obrazac – Ugovor u Delu, u MS Wordu i u PDF-u. Poslodavac može da angažuje radnika, odnosno zaključi sa njim ugovor o delu da mu on samostalno uradi neku stvar ili obavi neki fizički odnosno intelektualni posao, ali samo za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Samim tim  preduzeće koje se bavi proizvodnjom obuće ne može da angažuje obućara na osnovu ugovora o delu budući da to spada u osnovnu delatnost preduzeća i s njom mora da zasnuje radni odnos. S druge strane, takav ugovor može da zaključi sa veb dizajnerom radi uređenja sajta.

 

UGOVOR O DELU   

 

 

 

 

Zaključen u _______________ dana __________ godine, između ugovornih strana:

 

 

  • ______________________________, _____________, ul. __________________ (u daljem tekstu: NARUČILAC POSLA), koga zastupa __________________

 

  • ____________________________ iz ___________, ul. __________________________ br. ______, l.k. br. ___________, JMBG ____________________ (u daljem tekstu: IZVRŠILAC POSLA)

 

 

 

 

Član 1.

 

Naručilac posla angažuje izvršioca posla, a izvršilac posla se obavezuje da za naručioca posla samostalno izvrši poslove bliže opisane u članu 2. ovog ugovora, u skladu sa važećim odredbama Zakona o radu i odredbama ovog ugovora.

Među ugovorniim stranama je nesporno da izvršilac posla nije u radnom odnosu kod naručioca posla i da je stalno zaposlen kod drugog poslodavca.

 

 

Član 2.

 

Naručilac posla angažuje izvršioca posla radi izvršenja sledećih poslova:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Član 3.

 

Izvršilac posla se obavezuje da će poslove iz člana 2. ovog ugovora, obavljati kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa standardima i pravilima struke i zahtevima naručioca posla.

Izvršilac posla je obavezan da na kraju meseca i to poslednjeg radnog dana u mesecu podnese izveštaj o obavljenim poslovima.

 

Član 4.

 

Izvršilac posla će radi izvršavanja poslova iz člana 2. ovog ugovora biti angažovan ___ sati u toku dana.

Izvršilac posla će poslove iz člana 2. ovog ugovora obavljati u prostorijama naručioca posla, koji će mu obezbediti sve neophodne podatke i tehničke uslove za rad.

 

 

Član 5.

 

Za izvršavanje ugovorenih poslova iz člana 2. ovog ugovora izvršiocu posla će biti isplaćivana mesečna naknada u iznosu od neto ______________.

Isplatu naknade iz prethodnog stava naručilac posla će izvršiti svakog 1-10. u mesecu za prethodni mesec, nakon prijema mesečnog izveštaja o izvršenim poslovima i utvrđivanja da je posao kvalitetno obavljen.

Naručilac posla je dužan da utvrdi kvalitet izvršenog posla u roku od 5 dana od dana prijema mesečnog izveštaja izvršioca posla, a izvršilac posla je dužan da eventualne primedbe naručioca posla otkloni odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana ukazivanja na primedbe.

Ugovorenu naknadu iz stava 1. ovog člana naručilac posla će isplatiti izvršiocu posla na njegov račun broj ______________________________________ otvoren kod ______________________.

 

 

Član 6.

 

Ugovor se zaključuje za period od _________ do _________, s tim da može biti raskinut i pre isteka navedenog roka, sporazumno ili jednostranom izjavom volje bilo koje ugovorne strane, sa otkaznim rokom od 15 dana.

U slučaju da izvršilac posla zatraži raskid ugovora, obavezan je da u otkaznom roku naručiocu posla preda izveštaj o radi i dokumentaciju koja se odnosi na poverene izvršene poslove.

 

 

Član 7.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, po dva primerka za svaku ugovornu stranu.

 

 

 

 

 

 

 

     Za NARUČIOCA POSLA                                               IZVRŠILAC POSLA

                                                                                               

 

    

__________________________                                ___________________________

One comment

  1. Poštovani, da li ugovor o delu može da se sklopi između škole i nastavnika u slučaju zamene zbog odsustva/bolovanja? Hvala.

Comments are closed.