Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog isteka ugovora o radu

Besplatno preuzmite obrazac Rešenja o otkazu – prestanku radnog odnosa po osnovu potpisanog ugovora o radu u MS Wordu-u.

Broj:

Datum:

 

 Ime firme

Adresa

PIB:

Matični broj:

 

Na osnovu člana 175. Zakona o radu, [Ime firme], [Mesto, opština], [Adresa], matični broj [Uneti broj], PIB [Uneti broj], donosi

 

                                                                         REŠENJE

o prestanku radnog odnosa po osnovu ugovora o radu broj: [Upisati broj ugovora]

 

[IME I PREZIME] sa adresom u opštini [Ime opštine], mesto [Ime mesta], [Adresa], JMBG [Uneti JMBG], raspoređenom na radnom mestu [Naziv radnog mesta], zaposlenom u [Ime preduzeća], [Mesto], [Adresa], matični broj [Uneti broj], PIB [Uneti broj] od [Uneti datum kada je započeo radni odnos], prestaje radni odnos dana [Datum kada prestaje radni odnos]. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Radniku prestaje radni odnos iz sledećeg razloga:

 

Istek roka važenja UGOVORA O RADU, a na osnovu člana 175. stav 1. tačka 1. Zakona o radu.

 

Godišnji odmor za tekuću godinu je iskoršćen.

 

Ovo Rešenje je konačno.

 

Pouka o pravnom leku:

 

Rešenje se dostavlja lično zaposlenom u prostorijama poslodavca odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.

 

Zaposleni je dužan da se javi u Nacionalnu službu za zapošljavanje radi ostvarivanja zakonskih prava.

 

Rešenje je sačinjeno u dva primerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primerak.

 

U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležni sud u [Mesto].

 

Rešenje sam lično primio i pročitao dana [Datum]. godine.

 

 

 

             Zaposleni                                                                                           Poslodavac

 

____________________                                                                ________________________

 

(M.P.)

 

One comment

Comments are closed.