Potvrda o volontiranju – besplatan obrazac

Potvrda o volontiranju , odnosno obrazac potvrde regulisan je Pravilnikom o sadržini i izgledu potvrde o volontiranjum (“Službeni Glasnik RS”, br. 92/2010) kojim su predviđeni osnovni elementi koje ta potvrda treba da sadrži u skladu sa zakonom.

Potvrda o volontiranju se izradjuje i štampa na papirtu formata A4 od strane organizatora volontiranja, a po završenoj obuci volontera.

Pravilnik predviđa da potvrda o volontiranju treba da sadrži sledeće bitne podatke:

1) broj i datum izdavanja potvrde;
2) podatke o organizatoru volontiranja (naziv i sedište);
3) lične podatke o volonteru (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, prebivalište, odnosno boravište, državljanstvo);
4) podatke o krajnjem korisniku volontiranja (npr. kulturno dobro, javna površina, prirodno dobro, žene, deca, Romi, izbeglice, raseljena lica, osobe sa invaliditetom, stara lica i dr.);
5) kratak opis volonterskih usluga i aktivnosti,
6) trajanje volontiranja (datum početka i datum prestanka volontiranja i ukupno trajanje volontiranja u časovima);
7) mesto obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti (Republika Srbija – grad/opština, odnosno inostranstvo – država);
8) podatke o osposobljavanju volontera tokom volontiranja (vrsta osposobljavanja, izvođač osposobljavanja i vreme trajanja osposobljavanja);
9) potpis i pečat ovlašćenog lica.

 

Pored gore navedenih Potvrda o volontiranju može da sadrži i druge podatke/infoirmacije koje su bitne za volontera. U nastavku teksta možete preuzeti Besplatan obrazac potvrde o volontiranju u MS Wordu i u PDF-u, a potvrdu možete popuniti i prilagoditi svojim potrebama

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.