Ugovor o volontiranju – obrazac za popunjavanje

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja, kako bi se regulisala međusobna prava i obveze izmedju ugovornih strana, imajući u vidu sve bitne aspekte ovog odnosa. Ugovor se sklapa pre ili na samom početku volonterskog angažmana. Pre potpisivanja ugovora, preporučujemo organizatoru volontiranja da upozna volontera sa svim elementima ugovora kako bi se potpuno razjasnili uslovi ovog angažmana.

Volontiranje je regulisano  Zakonom o volontiranju (Službeni glasnik Republike Srbije  br. 36/2010) kao dobrovoljno pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti, koje su od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potrživanja druge imovinske koristi.

Zakon pravi razliku između dugoročnog volontiranja i kratkoročnog volontiranja. Dugoročno podrazumeva rad duži od 10 sati nedeljno i to u trajanju od najmanje 3 meseca bez prekida, dok se kratkoročnim smatra svaki drugi oblik volonterskog angažmana.

Sa linka ispod možete preuzeti obrazac za Ugovor o volontiranju. Poželjno je ovaj Ugovor o volontiranju koristite samo u edukativne svrhe. a da  za Vaš program volontiranja izradite posebnog Ugovor o volontiranju koji odgovara Vašim ciljevima i mogućnostima.