Ugovor o Špediciji – Model ugovora za popunjavanje

Ugovor o špediciji je ugovor na osnovu koga se špediter obavezuje da u svoje ime a za račun komitenta otprema, odnosno doprema robu, kao i da izvrši sve potrebne radnje, carinske i druge formalnosti u vezi prevoza robe, dok se komitent obavezuje da špediteru plati određenu naknadu.

Forma kojom se zaključuje ugovor o špediciji nije propisana, pa se na zaključivanje ugovora o špediciji primenjuju opšta pravila o zaključenju ugovora o robnom prometu. Ali, zbog lakšeg dokazivanja i složenosti samog ugovora sigurnije je da se ugovor o špediciji zaključi u pismenoj formi.

Ugovor o špediciji sa fiksnom naknadom

 Zaključen dana __________ godine, u ____________, između:

  1. Privrednog društva __________________________ za špediciju, iz ___________, sa sedištem u ________________, matični broj ______________, PIB ___________, tekući račun _________________, koje zastupa direktor ______________________, JMBG _________________________ (u daljem tekstu: Nalogodavac) i
  • Privrednog društva __________________________, iz ___________, sa sedištem u ________________, matični broj _________________, PIB ___________________, tekući račun _________________, koje zastupa direktor ______________________, JMBG _________________________ (u daljem tekstu: Otpremnik)

I OPŠTE ODREDBE

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Nalogodavac ima trajnu potrebu otpremanja predmeta, i stoga zaključenjem ugovora poverava Otpremniku da, u svoje ime i za račun Nalogodavca, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom, zaključi ugovor o prevozu i druge potrebne ugovore, kao i da obavi druge poslove i radnje:

a) radi prevoza ______________ (_________________) marke ____________, iz mesta

____________ do mesta ______________;

b) radi predaje predmeta iz tačke a) ovog člana primaocu ________________, tj. ovlašćenom licu _______________________, u mestu ________________, ulica ___________________ do dana ____________________.

II OBAVEZE OTPREMNIKA

Postupanje po nalogu

Član 2.

Otpremnik je dužan da savesno, blagovremeno i na najcelishodniji način izvršava sve naloge sadržane u dispozicijama Nalogodavca.

Otpremnik može da odstupi od naloga samo uz izričito pismeno odobrenje Nalogodavca.

Otpremnik je dužan da prijem naloga pismeno potvrdi, dostavljajući Nalogodavcu broj svoje pozicije pod kojom se odnosni transport vodi, kao i kopiju transportnih instrukcija.

Izmenu dispozicije Nalogodavac može vršiti pismenim putem u vremenu do predaje robe na prevoz vozaru, a posle toga samo ukoliko to propisi vozara dozvoljavaju.

Član 3.

Otpremnik je dužan da se drži uputstava o pravcu puta, sredstvima i načinu prevoza, kao i ostalih uputstava dobijenih od Nalogodavca, tako da prevoz bude realizovan na najefikasniji i najekonomičniji način. Ako Nalogodavac nije odredio ni pravac puta ni sredstvo, odnosno način prevoza, Otpremnik će ih odrediti kako zahtevaju interesi Nalogodavca u datom slučaju.

Ako nije moguće postupiti po uputstvima sadržanim u nalogu, Otpremnik je dužan da traži nova uputstva, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, Otpremnik je dužan da postupi kako to zahtevaju interesi Nalogodavca. O svakom odstupanju od naloga Otpremnik je dužan da bez odlaganja obavesti Nalogodavca.

Ako je Otpremnik odstupio od dobijenih uputstava odgovara i za štetu nastalu usled više sile, izuzev ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao datih uputstava.

Član 4.

Otpremnik u svoje ime i za račun Nalogodavca, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom, obavlja sledeće poslove i usluge:

a) redovno obaveštava Nalogodavca o tarifama po svim vidovima prevoza;

b) utvrđuje najpovoljniji prevozni put za robu u transportu i vrši izbor najekonomičnijeg vida prevoza;

v) zaključuje ugovor o zakupu prevoznih kapaciteta i ugovor o prevozu, za usvojeni vid prevoza;

g) daje instrukcije za pripremu robe za isporuku i otpremu, pribavlja ambalažu i obavlja pakovanje sa obeležavanjem koleta;

d) pribavlja i ispostavlja robna i trgovačka dokumenta i prevozne isprave;

đ) vrši prevoz robe od magacina Nalogodavca do zakupljenog prevoznog sredstva;

e) rukuje robom na putu (utovar, pretovar, istovar);

ž) osigurava robu u prevozu kod osiguravajuće organizacije koju izabere

Nalogodavac i plaća premije;

z) kontroliše primenu tarifa prevoznika po prevoznim ispravama, po posebnom nalogu Nalogodavca koji mora da bude ispostavljen najkasnije u roku od 12 meseci od dana završetka prevoza;

i) vrši obračun, naplatu i prenos sredstava u korist računa Nalogodavca i iznosa popusta ostvarenog na primenjenom podvoznom stavu prevoznika, kada je prevoznik odobrio popust po osnovu ukrcaja masovnih tereta.

Upozoravanje na nedostatke u nalogu

Član 5.

Otpremnik je dužan da upozori Nalogodavca na nedostatke u nalogu koji ga izlažu povećanim troškovima ili koji mogu dovesti do štete kako na robi u prevozu tako i u izvršenju posla u celini.

Otpremnik nije u obavezi da preuzme proizvode iz člana 1. ugovora ako oni nisu upakovani ili na drugi način odgovarajuće pripremljeni za prevoz, ali je dužan da na nedostatke ukaže Nalogodavcu.

Ako Otpremnik proceni da bi čekanje da Nalogodavac otkloni nedostatke bilo od štete za njega, ovlašćen je da nedostatke sam otkloni, na račun Nalogodavca.

Zaštita interesa Nalogodavca

Član 6.

Otpremnik se obavezuje da tokom izvršenja naloga i posla iz člana 1. ugovora postupa s pažnjom dobrog privrednika i da u svakoj prilici štiti interese Nalogodavca. 

Otpremnik je obavezan da:

a) bez odlaganja obavesti Nalogodavca o šteti koja je nastala na robi u prevozu i okolnostima pod kojima je do štete došlo;

b) obezbedi zapisnik o šteti i drugu dokumentaciju radi obezbeđenja regresnih prava za obeštećenje Nalogodavca;

v) preduzme sve neophodne i celishodne radnje radi očuvanja Nalogodavčevih prava prema licu odgovornom za štetu;

g) Nalogodavcu stavi na raspolaganje stručnu pomoć, uključujući pomoć poslovnih veza u zemlji i inostranstvu počev od momenta ugovaranja kupoprodaje pa do okončanja predviđenog posla.

Izbor prevozioca i drugih lica

Član 7.

Otpremnik je ovlašćen da izvrši izbor prevozioca i drugih lica s kojima će u izvršenju naloga zaključiti ugovor o prevozu i druge neophodne ugovore.

Otpremnik odgovara za izbor lica iz stava 1. ovog člana, ali ne odgovara za njihov rad.

Otpremnik može i sam izvršiti potpuno ili delimično prevoz predmeta čija mu je otprema poverena, ako nije nešto drugo ugovoreno. Ako je Otpremnik sam obavio prevoz ili deo prevoza, ima prava i obaveze prevozioca i u tom slučaju pripada mu i odgovarajuća naknada za prevoz pored naknade po osnovu otpremanja i naknade troškova u vezi sa otpremanjem.

Ako u izvršenju naloga Otpremnik bude angažovao drugog Otpremnika, odgovara Nalogodavcu i za izbor i za rad angažovanog Otpremnika.

Osiguranje robe u transportu

Član 8.

Otpremnik je obavezan da pre izvršenja naloga zaključi ugovor o osiguranju robe u transportu od uobičajenih rizika.

Polaganje računa

Član 9.

Otpremnik je dužan da uredno, blagovremeno i potpuno obaveštava Nalogodavca o stanju i kretanju robe i toku izvršenja posla otpreme.

Po završenom poslu ili tokom trajanja posla, u određenim vremenskim razmacima dogovorenim s Nalogodavcem, Otpremnik će dostaviti Nalogodavcu svu dokumentaciju i isprave o izvršenju naloga koji mu stoje na raspolaganju.

Otpremnik je obavezan da Nalogodavcu, putem cesije, ustupi svoja potraživanja iz ugovora koje je zaključio u svoje ime a za račun Nalogodavca s trećim licima radi izvršenja naloga.  

Zbirna otprema

Član 10.

Otpremnik može u izvršavanju dobijenih naloga organizovati zbirnu otpremu, osim ako je to ugovorom isključeno.

Ako zbirnom otpremom postigne razliku u vozarini u korist Nalogodavca, Otpremnik ima pravo na posebnu dodatnu naknadu.

U slučaju zbirne otpreme Otpremnik odgovara za gubitak ili oštećenje stvari nastale za vreme prevoza do kojih ne bi došlo da nije bilo zbirne otpreme.

III        OBAVEZE NALOGODAVCA

Izdavanje naloga i obaveštavanje Otpremnika

Član 11.

Nalogodavac je obavezan da:

a) Otpremniku blagovremeno izdaje dispozicije i naloge sa svim neophodnim dokumentima i podacima;

b) Otpremnika obavesti o osobinama proizvoda iz člana 1. ugovora.

Naknada troškova i provizije

Član 12.

Nalogodavac se obavezuje da po izvršenom nalogu o otpremanju stvari iz člana 1. ugovora Otpremniku isplati naknadu u ukupnom iznosu od _______ (__________) dinara, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Otpremnikove fakture.

Naknada iz prethodnog stava obuhvata proviziju za izvršeni nalog otpremanja i prevoza proizvoda iz člana 1. ugovora, kao i naknadu ostalih potrebnih troškova (uskladištenje, osiguranje, pregled, pakovanje, carinjenje, i dr.) koje je Otpremnik učinio u cilju izvršenja naloga.

Ako Nalogodavac zakasni u izvršenju obaveze iz stava 1. ovog člana, dužan je da plati kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, počev od dana padanja u docnju do dana plaćanja.

Otkaz ugovora

Član 13.

Nalogodavac može u svakom trenutku da otkaže ugovor, ali je u tom slučaju dužan da Otpremniku naknadi sve do tada učinjene troškove u izvršenju naloga i da mu isplati deo provizije iz člana 12. stav 1. ugovora za rad do otkaza ugovora.

III  ZALOGA I RETENCIJA

Član 14.

Radi obezbeđenja naplate svojih potraživanja po osnovu izvršenja naloga iz ugovora, Otpremnik ima pravo zaloge na proizvodima iz člana 1. ugovora za sve vreme dok ih ima u državini ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje proizvodima iz člana 1.

ugovora može da raspolaže.  

IV                VIŠA SILA

Član 15.

Svaka od ugovornih strana može da zahteva raskid ugovora u slučaju više sile, ako drugoj strani slučaj uredno prijavi i dokaže ga na odgovarajući način javnim ispravama u roku od 8 (osam) dana od dana kada se desio i pod uslovom da stanje ili posledice izazvane višom silom traju više od 30 (trideset) dana od dana nastanka.

Kao slučaj više sile smatraju se događaji koji su se javili posle zaključenja ugovora i koji neizostavno ispunjavaju dva uslova:

  1. sprečavaju izvršenje ugovora;
  2. sprečena strana nije mogla svojom voljom da utiče na taj događaj, odnosno da pojavu ovog događaja nije izazvala niti je njegovu pojavu mogla razumno predvideti.  

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Izmene i dopune ugovora

Član 16.

Ugovorne strane će izmene i dopune ugovora vršiti uz obostranu saglasnost i u pismenoj formi.  

Rešavanje sporova

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji nastanu tokom važenja ugovora rešavaju sporazumno, a ako to ne bude moguće, prihvataju nadležnost Privrednog suda u ________________.

Stupanje na snagu ugovora

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom kada ga potpišu i potpis overe ovlašćena lica ugovornih strana.

Broj primeraka ugovora

Član 19.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka. Svaki uredno potpisan i overen primerak ugovora predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo. Svaka ugovorna strana zadržava za svoje potrebe po 2 (dva) primerka ugovora.

               Za Nalogodavca                                                                           Za Otpremnika

          __________________                                                                  __________________

    M.P.                                                                                                M.P.