Rešenje o neplaćenom odsustvu – obrazac za popunjavanje

Firma koji zaposlenom odobri neplaćeno odsustvo, sama donosi rešenje o neplaćenom odsustvu, koje obavezno sadrži period u kojem će zaposleni biti odsutan.

Neplaćeno odsustvo predstavlja neke od temelja radnog prava, koji su regulisani i članovima Zakona o radu (članom 78 i 79). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa (mirovanje radnog odnosa), osim ako za pojedina prava i obaveze nije drukčije predviđeno Ugovorom o radu.

Poslodavac ima punu slobodu da odluči da li će zaposlenom odobriti neplaćeno odsustvo, budući da zakon ovo reguliše samo kao mogućnost za poslodavca a ne i njegovu obavezu. Stoga, preduzeće ima svu slobodu da proceni razloge zbog kojih zaposleni traži neplaćeno odsustvo, a nakon procene opravdanosti zahteva – može da odobri ili ne odobri rešenje o neplaćenom odsustvu svom zaposlenom.

Obrazac rešenja o neplaćenom odsustvu

Na osnovu člana 192. a u vezi sa odredbama člana 78. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), i člana ___ – ____________________, direktor ___________________________  donosi

REŠENJE o neplaćenom odsustvu

  1. Zaposlenom _______________________ na poslovima ________________ odobrava se neplaćeno odsustvo zbog ________________ u trajanju od _____ (_________) radnih dana.
  • Odsustvo iz tačke 1. ovog rešenja zaposleni će koristiti od _______ do _______ 20__. godine.
  • Zaposleni je dužan da se vrati na rad dana ____________ 20__. godine.
  • Za vreme odsustva s rada zbog neplaćenog odsustva, zaposlenom miruju sva prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, Kolektivnim ugovorom (ili Pravilnikom o radu) ili Ugovorom o radu nije drugačije određeno.
  • Ovo rešenje postaje konačno danom dostavljanja zaposlenom.

Obrazloženje

Zaposleni _______________________ je dana _________ 20__. godine podneo zahtev da mu se odobri neplaćeno odsustvo zbog ________________________. Uz zahtev, zaposleni je kao dokaz priložio ________________________________.

Budući da je odredbama čl. ___ _________________, propisano da poslodavac može zaposlenom odobriti neplaćeno odsustvo sa rada u trajanju od pet radnih dana u opravdanom slučaju, zahtev zaposlenog je, imajući u vidu dostavljeni dokaz, ocenjen kao osnovan, zbog čega je odlučeno kao u dipozitivu rešenja.

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze po osnovu radnog odnosa, shodno odredbama člana 78. stav 2. Zakona o radu.

Ovo rešenje je konačno danom dostavljanja zaposlenom.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja zaposleni ili predstavnik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

D I R E K T O R

_____________________

Dostaviti:

  1. Zaposlenom
  1. Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove
  2. Službi za finansijske poslove