Ugovor o radu na određeno vreme za rad na projektu – model ugovora za popunjavanje

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Zaposleni koji rad po ugovoru o radu na određeno vreme ima sva prava iz radnog odnosa kao i onaj koji je zaposlen na nedoređeno vreme; jedina je razlika što su kod njega ona oročena na period trajanja ugovora o radu koji prestaje da važi istekom vremena na koje je zaključen.

Ugovor o radu na određeno vreme, može da se zaključi za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima kao što je na primer realizacija nekog projekta. Budući da su potrebe poslodavca ograničene trajanjem i sredstvima porjekta, to se i ugovor o radu može zaključiti na ovaj period. Ugovor o radu na određeno vreme može da traje do 24 meseca, ali poslodavac daje pravo da se primene određeni izuzeci, kao npr.

1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Model ugovora o radu na određeno vreme koje možete besplatno preuzeti ispod je savšen za angažovanje radnika na projektu. Ugovor možete preuzeti u formatu za MS Word i lako ga prilagoditi svojim potrebama.

UGOVOR O RADU

Na osnovu Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/05,61/05,54/09 i 32/13) i Statuta Naziv Preduzeća / Organizacije zaključuje se dana  Datum g. u Mesto, Ugovor o radu između:

Naziv Preduzeća / Organizacije, sa sedištem u Mesto, Adresa sedišta, matični broj Uneti Broj, PIB Uneti Broj koje predstavlja Ime i Prezime(u daljem tekstu: Poslodavac)

i

Ime i Prezime, JMBG Uneti Broj, sa prebivalištem u Mesto, Adresa, opština Uneti ime opštine, po zanimanju uneti zanimanje sa HH stepenom stručne spreme, broj radne knjižice Uneti Broj, (u daljem tekstu: Zaposleni).

Član 1.

Zaposleni će obavljati poslove na radnom mestu Uneti naziv radnog mesta

Poslovi koje će zaposleni obavljati na radnom mestu Uneti naziv radnog mesta su:

 1. Zadatak 1
 2. Zadatak 2, itd.

Zaposleni je dužan da poslove iz ovog člana obavlja savesno i kvalitetno i u svemu u skladu sa zakonom, opštim aktima poslodavca i drugim aktima poslodavca, odredbama ovog ugovora i uputstvima i instrukcijama svojih nadređenih.

Član 2.

Zaposleni će poslove obavljati u prostorijama poslodavca, a po potrebi i na drugom mestu koje odredi Poslodavac.

Član 3.

Zaposleni zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme, u trajanju od HH meseci, radi rada na projektu „Naziv projekta”, počevši od Datum. a zaključno sa Datum. godine.

Po isteku roka od 12 meseci, zaposlenom se može produžiti ugovor o radu na određeno vreme za period od još HH meseci, ukoliko postoji potreba za radom na projektu „Naziv projekta” i to do završetka projekata, a najduže u ukupnom trajanju od 24 meseca ili može zasnovati radni odnos na neodređeno vreme, u zavisnosti od potreba Poslodavca i obima poslova, postojećih i predviđenih projekata i unutrašnje organizacione šeme Poslodavca, o čemu odluku donosi Poslodavac u skladu sa zakonom.

Poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog 15 dana pre isteka roka od 12 meseci o eventualnom produženju ugovora o radu ili zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, u suprotnom zaposlenom radni odnos prestaje sa Datum. godine.

Član 4.

Zaposleni je dužan da stupi na rad  Datum. godine.

Član 5.

Radno vreme iznosi 40 radnih sati nedeljno, radna nedelja traje 5 radnih dana, a radno vreme počinje između 8:00 h i 10:00 h i traje 8 časova.

Raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac, kao i preraspodelu radnog vremena.

Član 6.

Zaposleni ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta, dnevni odmor, nedeljni odmor i godišnji odmor u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca, kao i pravo na neplaćeno i plaćeno odsustvo, u skladu sa zakonom i opštim aktom poslodavca, a sve na osnovu odluke poslodavca u zavisnosti od potreba posla.

Član 7.

Osnovna zarada zaposlenog iznosi Iznos RSD / evra, u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan obračuna.

Pod osnovnom zaradom zaposlenog u smislu ovog člana se smatra iznos neto zarade zaposlenog za puno radno vreme i radni učinak, uvećane za pripadajući porez i doprinose na teret zaposlenog.

Član 8.

Ukupan bruto iznos zarade zaposlenom iznosi Iznos RSD / evra za puno radno vreme i radni učinak, u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan obračuna.

Pod ukupnim bruto iznosom iz stava 1. ovog člana smatra se iznos neto zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, kao i drugih neto primanja po osnovu radnog odnosa osim naknade troškova iz tač. 1) do 3) člana 10. ovog Ugovora, uvećanih za iznos pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Poslodavac se obavezuje da zaposlenom najmanje jedanput mesečno isplati zaradu i to najkasnije do HH-og u mesecu za prethodni mesec.

Zarada zaposlenog se smatra poslovnom tajnom.

Član 9.

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade, uvećanu zaradu i druga primanja u skladu sa zakonom i aktima društva.

Član 10.

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova, i to:

1) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;

2) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima;

3) za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, ako poslodavac zaposlenom ne obezbedi smeštaj i ishranu bez naknade;

4) za dolazak i odlazak sa rada u visini prevozne karte u javnom saobraćaju;

5) za ishranu u toku rada,

6) za regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Član 11.

Poslodavac će odmah po stupanju zaposlenog na rad podneti propisanu prijavu na obavezno socijalno osiguranje i blagovremeno će uplaćivati doprinose za penzijsko, invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.

Član 12.

Poslodavac se obavezuje da obezbedi i sprovodi bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa zakonom, propisanim merama i normativima zaštite na radu i aktima poslodavca.

Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mera zaštite na radu.

Član 13.

Zaposleni prihvata prava, obaveze i odgovornosti na radu utvrđene zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim Ugovorom.

Član 14.

Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj Ugovor na način, pod uslovima i u slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim Ugovorom, sa otkaznim rokom od 15 dana.

Poslodavac se obavezuje, da u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu.

Član 15.

Otkaz Ugovora o radu zaposleni je dužan da dostavi poslodavcu u pismenom obliku najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

Član 16.

Poslodavac može zaposlenom otkazati Ugovor o radu i pre isteka roka od HH meseci u sledećim slučajevima:

 1. Ako je utvrđeno da ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 2. Ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom poslodavca i ovim ugovorom;
 3. Ako ne poštuje radnu disciplinu, propisanu opštim aktom, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca;
 4. Ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom;
 5. Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanja radnog odnosa;
 6. Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;
 7. Ako zaposleni odbije ponudu poslodavca, odnosno zaključenje aneksa Ugovora o radu u smislu Zakona o radu;
 8. Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Pod povredom radne obaveze u smislu tačke 2) prethodnog stava ovog člana smatra se:

 • nepoštovanje utvrđenih pravila na radnom mestu
 • neblagovremeno, nesavesno i nemarno izvršavanje radnih obaveza koje ugrožava proces rada Poslodavca
 • ometanje drugih zaposlenih u izvršavanju njihovih radnih obaveza, čime se ometa proces rada u celini
 • nedolično, uvredljivo ili omalovažavajuće ponašanje prema drugim zaposlenima, poslovnim saradnicima ili klijentima Poslodavca,
 • odbijanje zaposlenog da obavlja poslove na kojima radi i druge povezane poslove po nalogu poslodavca
 • necelishodno i neodgovorno korišćenje sredstava
 • zloupotreba položaja i prekoračenje datog ovlašćenja
 • neopravdano izostajanje sa posla 5 radnih dana neprekidno ili sa prekidima u toku 3 meseca.

Poslodavac može otkazati Ugovor o radu i u svim drugim slučajevima i na način propisan ovim ugovorom i Zakonom.

Član 17.

Pored obaveza predviđenih prethodnim članovima ugovora, zaposleni je obavezan i da:

 • obavlja poslove u skladu sa zakonom, opštim aktima i odlukama poslodavca,
 • obavlja poslove u skladu sa postavljenim ciljevima, poslovnom politikom, programom razvoja i poslovanja i odlukama organa Poslodavca
 • donosi poslovne odluke u skladu sa opštim aktima Poslodavca i odlukama organa Poslodavca,
 • osigura sprovođenje politike Poslodavca kroz koju će poslovni ciljevi i programi Poslodavca biti ostvarivi,
 • se brine o ugledu Poslodavca i vođenju poslova u saglasno pozitivnim propisima i dobrim običajima.

Član 18.

U slučaju da zaposleni ne izvršava svoje obaveze predviđene zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim ugovorom, poslodavac mu može izreći pismenu opomenu uz meru umanjenja mesečne zarade od 5% kao i druge mere predviđene zakonom, opštim aktom poslodavca i ovim ugovorom.

Posle izrečene druge pismene opomene uz meru umanjenja mesečne zarade, smatraće se da su ispunjeni uslovi za otkaz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

Član 19.

U slučaju prestanka radnog odnosa ili ukoliko postoje indicije da zaposleni zloupotrebljava svoj položaj, necelishodno koristi sredstva ili na drugi način ugrožava poslovanje i ugled poslodavca, zaposleni se obavezuje da na zahtev Poslodavca bez odlaganja preda Poslodavcu sve predmete koji su mu dati na korišćenje, uključujući i službenu kompjutersku i drugu elektronsku opremu, službeni telefon, beleške, memorandume, poslovne fotografije, nacrte, planove i ostala dokumenta ili kopije dokumenata koji se odnose na poslovanje Poslodavca ili na poslovne partnere Poslodavca, odnosno sve ono što predstavlja poslovnu tajnu.

Član 20.

Zaposleni je dužan da čuva poslovnu tajnu za vreme i posle prestanka radnog odnosa. U periodu od 2 godine nakon prestanka radnog odnosa, zaposleni ne sme koristiti ili omogućiti da korišćenje trećem licu bilo koje informacije vezane za poslovanje Poslodavca i aktivnosti koje se smatraju poslovnom tajnom, a u protivnom se obavezuje da će Poslodavcu naknaditi nastalu štetu.

Član 21.

Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu.

Na postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, ko je štetu prouzrokovao i kako se naknađuje primenjivaće se odredbe zakona i opšteg akta poslodavca.

Član 22.

Na prava, obaveze i odgovornosti koja nisu utvrđena ovim Ugovorom, primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta poslodavca.

Član 23.

Zaposleni izjavljuje da je danom potpisivanja Ugovora o radu upoznat sa odredbama Statuta Poslodavca i odredbama drugih akata Poslodavca.

Član 24.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih se 1 (jedan) primerak uručuje zaposlenom, a 3 (tri) zadržava poslodavac.

U Mesto, dana  Datum. godine.

Zaposleni        
Ime i Prezime
  Za Poslodavca      
___________________________________
Ime i Prezime Direktor