Ugovor o građenju – model ugovora za popunjavanje

Ugovor o građenju predstavlja ugovor kojIm se jedna ugovorena strana – izvođač radova obavezuje da prema određenom projektu sagradi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili da na takvom zemljištu, na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove, a druga ugovorena strana – naručilac radova se obavezuje da mu za to isplati određenu naknadu (cenu).

Ugovor o građenju je prvenstveno regulisan Zakonom o obligacionim odnosima, zatim Zakonom o izgradnji objekata, posebnim uzansama o građenju iz 1977 godine, Zakonom o održavanju stambenih zgrada i slično.

Osobine ugovora i pravna priroda:

 • Dvostrano obavezan
 • Teretan
 • Formalan pravni posao
 • Komutativne prirode

Subjekti ugovora o građenju su naručilac i izvođač radova kao ugovorene strane. Prema Zakonu o obligacionim odnosima odgovornost traje i do 10 godina.

U nastavku možete preuzeti model ugovora o građenju za popunjavanje u MS Wordu i u PDF-u

UGOVOR O GRAĐENJU

Zaključen između __________________________ iz ______________, s jedne strane,  koje zastupa direktor _______________________________ , kao naručioca (u daljem tekstu: naručilac) i

______________________________ iz ________________________, s druge strane, koje zastupa  direktor ____________________________________ iz __________________, kao izvođača  (u daljem tekstu: izvođač).

Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

Član 1.

Izvođač se obavezuje da za račun naručioca sagradi na katastarskoj parceli broj _________, katastarske opštine _________________ poslovnu zgradu ______________________, u ______________________ ul. ___________________ br.______ u svemu prema projeku sa investiciono-tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za gradnju. Količine, vrste i kvalitet radova koje će izvođač izvesti  određeni su investiciono-tehničkom dokumentacijom u ovom članu.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da:

 • sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa propisima (Zakonom, jugoslovenskim  standardima, tehničkim normativima) i prema investiciono-thničkoj dokumentaciji na osnovu koje je dato  odobrenje za građenje;
 • upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju jugoslovenskim normativima i investiciono-tehničkoj  dokumentaciji i da radi proveravanja obavi potrebna ispitivanja materijala i opreme; – da po izvedenim radovima objekat preda naručiocu.

Član 3.

Materijal i opremu za potrebe građenja poslovene zgrade iz člana 1. ovog ugovora obezbeđuje izvođač.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da na ime cene za sve radove na objektu, iz člana 1. ovog ugovora, uključujući i  vrednost materijala i opreme, plati izvođaču ukupan iznos od _____________ dinara (slovima:  __________________________________ dinara).

Član 5.

Sredstva za plaćanje ugovorene cene, naručilac je obezbedio na sledeći način:

 • iz sopstvenih sredstava __________________ dinara, – putem kredita _____________ dinara,
 • na drugi način _________________________ dinara.

Član 6.

Cena iz člana 4. ovog ugovora može se menjati, i to u skladu sa članovima 636. i 639. Zakona o  obligacionim odnosima.

Član 7.

Izvođač s obavezuje da sve radove na objektu iz člana 1. ovog ugovora izvede u roku od 

___________________ meseci, računajući od dana kada je ugovor zaključen i overen kod suda. Radove pojedinih faza, izvođač je dužan da izvede i to:

I. faze 

u koje spadaju ____________________________________________, u roku od  __________________________________________________________________;

II. faze

u koje spadaju _____________________________________________, u roku od 

________________________________________________________________, s tim da svi  radovi moraju biti završeni u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Izvođač se obavezuje da za svaki dan zakašnjenja, odnosno prekoračenja roka iz člana 7. ovog ugovora  plati naručiocu na ime ugovorene kazne _____ procenat od ukupne vrednosti u roku neizvršenih radova.

Član 9.

Naručilac je dužan da cenu iz člana 4. ovog ugovora, plaća izvođaču putem privremenih situacija overenih  kod nadzornog organa naručioca i to u roku od 8 dana po njihovom prijemu. Konačno obračunatu cenu,  naručilac je obavezan isplatiti izvođaču u roku od 8 dana po prijemu objekta i konačnog odbračuna.

Član 10.

Naručilac se obavezuje da izvođaču plati na ime avansa ________ procenata od ukupne cene iz člana 4.  ovog ugovora i to najkasnije za ___________ dana, računato od potpisa i overe ovog ugovora kod suda. Avans iz prvog stava ovog člana obračunavaće se na osnovu ispostavljenih privremenih situacija, s tim što  će se iznos svake ispostavljene privremene situacije umanjiti za _____________ procenata, do konačnog  uračunavanja primljenog avansa.

Član 11.

Izvođač je obavezan da prilikom početka izvođenja radova pismeno obavesti naručioca o licu koje je  odredio za rukovodioca radova, a naručilac je obavezan da na isti način obavesti izvođača o licu kojem je  povereno vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Član 12.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.  Kada se primenom odredaba Zakona o obligacionim odnosima ne može urediti određeni odnos između  ugovornih strana, za uređenje takvih odnosa primenjivaće se Posebne uzanse o građenju “Sl. list SFRJ”,  br. 18/77).

Član 13.

Sastavni deo ovog ugovora su:

 • investiciono-tehnička dokumentacija, na osnovu koje je dato odobrenje za građenje, odnosno na osnovu koje se gradi objekat iz člana 1. ovog ugovora;
 • odobrenje za građenje;
 • prihvaćena ponuda izvođača;
 • dokazi (potvrde i drugi dokazi) o obezbeđenju plaćanja po ovom ugovoru.

Član 14.

Ovaj ugovor sačinjen je u ___________ istovetn__ primer___ , od kojih se __________ primer___  nalaze kod naručioca, a ___________ primer___ kod izvođača.

U _____________________ , dana _________________ godine

IZVOĐAČ,                                                                                                  NARUČILAC,

_________________________                                                                    _________________________