Rešenje o otkazu ugovora o radu pre isteka probnog rada

U skladu sa članom 36. Zakona o radu, Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Pritom, probni rad može da traje najduže šest meseci.

Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu. Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

Kada poslodavac u toku probnog rada utvrdi da zaposleni ne zadovoljava rad na poslovima na kojima je zasnovao radni odnos sa probnim radom, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu pre isteka probnog rada, s tim da je dužan da mu ostavi otkazni rok koji ne može biti kraći od pet radnih dana, kao i da obrazloži (navede razloge) otkaza ugovora o radu.

Ako po isteku probnog rada poslodavac utvrdi da zaposleni za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti, zaposlenom prestaje radni odnos zaključno sa zadnjim danom ugovorenog probnog rada u ugovoru o radu. Radni odnos sa zaposlenim raskida sa datumom koji je u ugovoru o probnom radu naveden kao zadnji dan probnog rada, a sa istim datumom se zaposleni i odjavljuje sa obaveznog socijalnog osiguranja.

Rešenje o otkazu ugovora o radu pre isteka probnog rada

Privredno društvo ______________

Broj: ______________

Datum: ______________

Na osnovu odredbe člana 192. st. 1. tač. 1), a u vezi sa odredbama člana 36. st. 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), i člana ______ Kolektivnog ugovora (ili Pravilnika o radu), direktor _____________________________ (poslovno ime i sedište poslodavca), donosi

REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU

  1. [ime i prezime, zanimanje]  iz [mesto prebivališta], zaposlenom na poslovima [naziv radnog mesta] otkazuje se ugovor o radu na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od [broj] dana/meseci, br. ____ od _________ godine, pre isteka ugovorenog probnog rada.
  • Zaposlenom radni odnos prestaje zaključno sa ___________ godine.
  • Zarada, naknada zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario, a koja mu nisu isplaćena zaključno sa danom prestanka radnog odnosa, isplatiće se zaposlenom najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

O b r a z l o ž e nj e

Ugovorom o radu br. ___ od _______ godine, [ime i prezime zaposlenog] iz [mesto prebivališta], zasnovao je radni odnos na neodređeno vreme u privrednom društvu _______________ , na poslovima [naziv radnog mesta], sa probnim radom u trajanju od ___ dana/meseci, koji ističe dana __________ godine.

Odredbama člana 36. st. 3 Zakona o radu, kao i odredbama ____ Kolektivnog ugovora (ili Pravilnika o radu), propisano je da za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana.

U konkretnom slučaju, na osnovu izveštaja direktora Sektora [ime i prezime], kao nadređenog rukovodioca zaposlenog ovlašćenog za praćenje i ocenu rada zaposlenog, u toku probnog rada, br. _____ od __________ godine, utvrđeno je da zaposleni i pre isteka ugovorenog probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti za blagovremeno, ažurno i kvalitetno obavljanje poslova za koje je zasnovao radni odnos kod poslodavca jer je zaposleni [navesti konkretne razloge i dokaze zbog kojih je probni rad neuspešan]

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

Ovo rešenje je konačno.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja zaposleni može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

Dostaviti:

  1. Zaposlenom
  2. Arhivi
  3. Sektoru za obračun ѕarada

Direktor

________________