Rešenje o otkazu ZBOG IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA – obrazac za popunjavanje

Zaposlenom po zakonu prestaje radni odnos samo ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci – danom stupanja na izdržavanje kazne.

U skladu sa članom 166. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora, dok pritvor traje. Prema navedenoj odredbi Zakona poslodavac kada dobije obaveštenje da je zaposlenom određen pritvor, bez obzira zbog čega je pritvor određen – krivično delo ili prekršaj, obavezno donosi rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada. Po ukidanju pritvora zaposleni ima pravo i obavezu da nastavi sa radom. Prema tome, određivanje pritvora zaposlenom u smislu člana 166. Zakona ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu. Zaposlenom po sili zakona prestaje radni odnos samo ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci – danom stupanja na izdržavanje kazne (član 176. tačka 3) Zakona).”

Ispod možete prezeti Obrazac Rešenja o okrazu zbog upućivanja zaposlenog na izvšavanje kazne zatvora za popunjavanje u MS Wordu.

_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) 

Na osnovu člana 176. tačka 3) i člana 192. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br. 24/2005 i 61/2005), donosim

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu

1.         Zaposlenom [ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje], raspoređenom na radno mesto [naziv radnog mesta], otkazuje se Ugovor o radu br.____ od ______  godine i prestaje radni odnos, zbog toga što zaposleni, zbog izdržavanja kazne zatvora, mora da bude odsutan sa rada u trajanju  dužem od šest meseci.

2.         Radni odnos prestaje, danom stupanja zaposlenog na izdržavanje kazne zatvora, dana ____ godine.

3. Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade  i  druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

O b r a z l o ž e n j e

Zaposlenom je pravnosnažnom o dlukom   [Ime nadležnog suda) u [Mesto] br.______ od ______ godine, izrečena kazna zatvora u trajanju od ___ meseci-godina, zbog čega mora da bude odsutan sa rada duže od šest meseci. Kako je zaposleni stupio na izdržavanje kazne zatvora, dana ________ godine, to mu se sa tim danom otkazuje ugovor o radu i prestaje radni odnos.

Na osnovu gore navedenog doneto je rešenje kao u dipozitivu.

Pouka o pravnom leku: Zaposleni ima pravo da u roku od 90 dana od dana dostavljanja ovog rešenja pokrene spor pred nadležnim sudom.

Ovlašeno lice

_______________

Dostaviti:

  • Zaposlenom
  • Arhivi
  • Službi za obračun zarada