Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja – Obrazac za popunjavanje

m obrazac

U ovom članku možete preuzeti obrazac Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja koju donosi skupština društva, a koja se dostavlja Agenciji za privredne registre prilikom predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Ukoliko godišnji izveštaji nisu usvojeni dostavlja se Izjava da redovan godišnji finansijski izveštaj nije usvojen. Odluku treba odštampati, overiti pečatom I potpisom člana društva, a zatim je skeniranu u PDF formatu potpisati kvalifikovanim elektronskim potpisom direktora i “zakačiti” u aplikaciju APR-a.

Direktor je obavezan da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine u tzv. knjizi odluka.

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

Ime Firma

Poslovna Adresa

Datum

Broj:

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (‘Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 84/14 i 5/15) član Društva u funkciji skupštine Društva IME PREDUZEČA, SEDIŠTE dana DATUM. godine doneo je sledeću

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja za _______  godinu

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj Društva IME PREDUZEČA, SEDIŠTE za poslovnu _______ godinu.

Utvrđuje se da dobit Društva IME PREDUZEČA, SEDIŠTE za _______. godinu prema finansijskom izveštaju iznosi _____________ dinara.

U Mesto, DATUM. godine                                                                            

Član Društva u funkciji Skupštine

_________________________

me i Prezime, član društva