Molba za posao – Obrazac u MS WORDU

Prilikom prijave za posao uz CV uvek treba da se priloži i molba za posao u kojoj se direktno obraćate poslodavcu, dajući kratke informacije o sebi i razloge prijave za taj posao. Molba za posao se šalje zajedno sa biografijom na svaki pojedinačni oglas za posao. Molba sadrži informacije za koje radno mesto se javljate, vaše ime i prezime, zatim koje znanje i veštine posedujete, a važni su baš za to radno mesto. Tako će vas poslodavci lakše uočiti i pozvati za intervju.

Za svaki posao koji se prijavljujete morete izraditi novu molbu za zaposlenje pošto sadržaj zavisi u velikoj meri od posla za koji šaljete prijavu.

Molba za posao ima klasičan format poslovnog pisma: vaša adresa i kontakt informacije dolaze ispod vašeg imena, u desnom gornjem uglu strane. Ispod toga, sa leve strane pisma, piše se ime osobe kojoj se obraćate, kao i njena funkciju i preduzeće u kome radi. Ukoliko nemate ime kontakt osobe, pismo adresirajte samo na firmu. ili na sektor za ljudske resurse – kadrovsko odeljenje. Molba za posao ne treba biti duža od jedne strane.

U nastavku možete preuzeti obrazac Molbe za posao, veoma univerzalan koji možete iskoristiti za većinu prijava za posao.

Obrazac molbe za posao

Ime i Prezime

Adresa

Poštanski broj i Grad

NAZIV PREDUZEĆA

“Za konkurs”

Poštanski broj i Grad

Adresa Preduzeća

Predmet: MOLBA ZA POSAO

Poštovani/a,

Ovom molbom želim da podnesem svoju prijavu za radno mesto Naziv radnog mesta kao u konkursu u vašoj firmi/organizaciji/ustanovi u skladu sa objavljenim Konkursom za posao DD.MM.GGGG. g. u listu Ime Novina“/ili na Internet sajtu: ime.sajta.

            Uvidom u moju radnu biografiju, koja je u prilogu ove molbe, možete videti da imam BROJ godina iskustva rada u navedite oblast. Sa svih prethodnih radnih mesta imam odlične preporuke poslodavaca, i iznadprosečne rezultate u radu.

            Posedujem navedite veštine, kao što se zahteva od ovog radnog mesta. Kao posebno važno bih naveo/la da sam se usavršavao/la u nevedite ustanovu/zemlju, kao i šta ste stekli od ovog iskustva.

U prilogu Vam prosledjujem i licencu/diplomu/certifikat koju sam stekao/la GGGG. godine, budući da je ista tražena Konkursom za ovo radno mesto. 

Verujem da su moje profesionalne kvalifikacije i motivisanost odličan preduslov da postignem odlične rezultate u radu u vašoj organizaciji/firmi/ustanovi. Voleo/la bih da dobijem priliku da obavljam odgovoran posao, ali i istovremeno dinamičan i zanimljiv, te dam svom lični doprinos kolektivu. 

Nadam se da ćete moju molbu uzeti u razmatranje i pozvati me da učestvujem u narednim fazama izbora kandidata za oglašeno radno mesto. Nadam se budućoj uspešnoj saradnji.

S poštovanjem,

                                                                                                   Ime i Prezime kandidata

                                                                                                             (potpis)

U prilogu:  (ostaviti relevantno, ostalo izbrisati)       

– Radna biografija

  • Izvod iz MKR
  • Overena diploma fakulteta
  • Overena kopija licence
  • Overene kopije certifikata o zavšenim obukama
  • Lekarsko uverenje
  • Kopija radne knjižice
  • Preporuke