Rešenje o radu KOD KUĆE (Van prostorija poslodavca) – Obrazac za popunjavanje

menično ovlašćenje

U ovom članku smo pripremili obrazac Rešenja o obavljanju rada kod kuće- van prostorija poslodavca za vreme vanrednog stanja, koji u nastavku možete preuzeti i prilagoditi situaciji u svom preduzeću.

Rešenje je sastavljeno kao odgovor na Uredbu Vlade Republike Srbije o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja, i pokriva sve okolnosti rada od kuće zaposlenog za vreme trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Na osnovu odredbe člana 192. (stav 1. tačka 1), u vezi sa odredbama člana 42. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US RS, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), a shodno Uredbi o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS” br. Z1/2020), koju je donela Vlada RS, donosim sleće:

REŠENJE

 1. Zaposleni __________________na radnom mestu ________________  utvrđene poslove obavljaće na daljinu, odnosno od kuće počev od dana ___________ . godine.
 2. Zaposleni će poslove obavljati u radno vreme, u skladu sa opštim aktom poslodavca i svojim ugovorom o radu.
 3. Zaposleni je dužan da u toku radnog vremena bude dostupan neposredno pretpostavljenom rukovodiocu putem sredstava elektronske komunikacije, odnosno da odgovara na pozive na službenom telefonu i da prati elektronsku poštu, kao i da sprovodi naloge neposrednih rukovodilaca i izvršava sve poslove koje bi inače izvršavao u prostorijama poslodavca, uvažavajući tehnička ograničenja.
 4. Nadzor nad radom zaposlenog i vođenje evidencije o zaposlenom za vreme rada van prostorija poslodavca obavljaće neposredni rukovodilac.
 5. Rad van prostorija poslodavca zaposleni će obavljati do prestanka vanrednog stanja uvedenog Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS” br. 29/2020), nakon čega će zaposleni obavljati poslove na način određen pre donošenja ovog rešenja.
 6. U slučaju potrebe zaposleni može da bude pozvan da dođe u službene prostorije poslodavca radi obavljanja neodložnih poslova. U tim slučajevima zaposleni je dužan da se odazove pozivu i da pri dolasku i odlasku, kao i za vreme obavljanja poslova, primenjuje sve mere zaštite.
 7. Na sva ostala prava i obaveze shodno se primenjuju odredbe Zakona o radu i ugovora o radu sa zaposlenim.
 8. Za vreme dok obavlja poslove van prostorija poslodavca, odnosno od kuće, zaposleni nema pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada.
 9. Postupanje zaposlenog suprotno ovom rešenju predstavlja povredu radne obaveze.
 10. Ovo rešenje stupa snagu na dan donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Saglasno članu 192. Zakona o radu, o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa odlučuje direktor, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca.

Zbog opasnosti od daljeg širenja na teritoriji Republike Srbije zarazne bolesti COVID-19, čiju je pandemiju proglasila Svetska zdravstvena organizacija, a koja predstavlja javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana, u Republici Srbiji proglašeno je vanredno stanje. Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljena je u „Službenom glasniku RS” br. 29/2020 od 15. 3. 2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS” br. 31/2020).

Odredbom člana 2. Uredbe utvrđena je obaveza poslodavca da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, a ako opštim aktom ili ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, da zaposlenim rešenjem omogući ovakav način rada. U stavu 3. člana 2. Uredbe propisano je šta takvo rešenje mora da sadrži.

Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i ugovorom o radu.

Članom 42. Zakona o radu utvrđeno je da osnovna zarada zaposlenog koji obavlja poslove van prostorija poslodavca ne može da bude utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca. Uvažavajući činjenicu da imenovani za vreme trajanja vanrednog stanja nastavljaju da u punom radnom vremenu obavljaju poslove iz opisa svog radnog mesta, utvrđeno je da imenovani i za vreme obavljanja poslova radnog mesta van službenih prostorija poslodavca, odnosno od kuće ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na zaradu i druga prava iz radnog odnosa kao da su radili i poslove obavljali i u službenim prostorijama poslodavca, osim prava koja se ostvaruju u vezi sa stvarnim troškovima koji nastaju zbog prisustva na radu u službenim prostorijama poslodavca, tako da je, saglasno navedenom, odlučeno kao u t. 2), 7) i 8) izreke ovog rešenja.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja zaposleni može da pokrene spor pred nadležnim sudom u roku od šezdeset dana od dana dostavljanja.

Generalni Direkor

_________________

M.P.

Dostaviti:

 • zaposlenom,
 • sektoru za pravne poslove i ljudske resurse,
 • Sektoru za finansije,
 • Arhivi