Ugovor o Uslugama Savetodavnog Inženjera – obrazac za popunjavanje

Objavljujemo besplatan obrazac ugovora o uslugama savetodavnog inženjera, koji je zaključen između firme naručioca i projektantske inženjering-firme savetodavnog inženjera. Ovaj ugovor reguliše pružanje stručnih konsultantskih usluga od strane savetodavnog inženjera u cilju ostvarenja zamisli projektnih zadataka koje naručilac preduzima.

Preuzmite ovaj besplatan obrazac i koristite ga u svojim poslovnim poduhvatima kako biste osigurali pravnu sigurnost i jasnoću u saradnji između naručioca i savetodavnog inženjera. Uz ovaj obrazac, olakšajte proces zaključenja ugovora i osigurajte transparentnost u pružanju usluga.

Ugovor o uslugama savetodavnog inženjera je važan dokument koji precizno definiše obaveze, odgovornosti i prava obe ugovorne strane. Pruža osnovu za efikasnu komunikaciju i saradnju tokom pružanja konsultantskih usluga.

Preuzmite ovaj obrazac sada i osigurajte pravnu sigurnost u svojim poslovnim potrebama.

UGOVOR O  USLUGAMA SAVETODAVNOG INŽENJERA

Zaključen između:

 

Firme: [Ime Firme], [Tačna Adresa], [Mesto]

koju predstavlja [Ime i Prezime Predstavnika] u daljem tekstu nazvana “NARUČILAC” s jedne strane

i

Projektantske inženjering-firme: [Ime Firme], [Tačna Adresa], [Mesto]

koju predstavlja [Ime i Prezime Predstavnika] u daljem tekstu nazvana “SAVETODAVNI INŽENJER” s druge strane.

Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je “UGOVORNE STRANE”.

 

Član 1. Cilj Ugovora:

NARUČILAC ovim nastoji za sebe trajnije da obezbedi poslednja iskustva u naučnim dostignućima, stručnim znanjima i radnim iskustvima kroz usluge SAVETODAVNOG INŽENJERA – consulting za ostvarenje zamisli projektnih zadataka, koje NARUČILAC preduzima.

U tom cilju se na osnovu usvojene ponude SAVETODAVNOG INŽENJERA, koja čini bitni sastavni deo teksta ovog Ugovora, zaključuje ovaj Ugovor sa zadacima, pravima i obavezama UGOVORNIH STRANA ovde sadržanim.

 

Član 2. Predmet Ugovora:

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga savetodavnog inženjeringa – consulting od strane SAVETODAVNOG INŽENJERA NARUČIOCU, u skladu sa detaljima i uslovima definisanim u ponudi SAVETODAVNOG INŽENJERA koja je priložena ovom Ugovoru kao sastavni deo.

 

Član 3. Obaveze SAVETODAVNOG INŽENJERA:

 

3.1 SAVETODAVNI INŽENJER se obavezuje da će pružiti svoje usluge sa najvišim stepenom stručnosti i pažnje, u skladu sa najboljom praksom u industriji.

3.2 SAVETODAVNI INŽENJER će poštovati rokove i planove rada dogovorene sa NARUČIOCEM, osiguravajući pravovremeno i kvalitetno izvršenje svih zadatih obaveza.

3.3 SAVETODAVNI INŽENJER će čuvati poverljivost informacija i podataka koje mu NARUČILAC poveri tokom pružanja usluga, osim u slučajevima kada je takva obaveza u suprotnosti sa zakonom ili kada NARUČILAC izričito odobri otkrivanje takvih informacija.

Član 4. Obaveze NARUČIOCA:

 

4.1 NARUČILAC se obavezuje da će pružiti SAVETODAVNOM INŽENJERU sve neophodne informacije, resurse i podršku kako bi omogućio efikasno izvršenje usluga navedenih u ovom Ugovoru.

4.2 NARUČILAC će pravovremeno plaćati naknadu za pružene usluge u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

 

Član 5. Naknada:

 

5.1 Naknada za pružene usluge SAVETODAVNOG INŽENJERA određuje se u skladu sa cenovnikom ili ponudom koja je sastavni deo ovog Ugovora.

5.2 Naknada se može menjati samo uz saglasnost oba Ugovorna Strane i u skladu sa procedurama definisanim u ovom Ugovoru.

 

Član 6. Rokovi i izvršenje:

 

6.1 SAVETODAVNI INŽENJER će započeti pružanje usluga u skladu sa ovim Ugovorom odmah nakon potpisivanja Ugovora i primanja odobrenja od strane NARUČIOCA.

6.2 Rokovi izvršenja pojedinačnih zadataka i obaveza biće dogovoreni između SAVETODAVNOG INŽENJERA i NARUČIOCA i biće navedeni u posebnim dodacima ovom Ugovoru ili u planovima rada koji su usvojeni od strane obe Ugovorne Strane.

 

Član 7. Intelektualna svojina:

 

7.1 Svi proizvodi, materijali i rezultati rada koji su proizašli iz pruženih usluga SAVETODAVNOG INŽENJERA, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izveštaje, analize, dokumentaciju i softverske programe, ostaju intelektualna svojina SAVETODAVNOG INŽENJERA, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem između obe Ugovorne Strane.

7.2 NARUČILAC ima pravo da koristi sve proizvode i materijale koje je dobio od SAVETODAVNOG INŽENJERA isključivo u svrhu za koju su namenjeni u okviru ovog Ugovora.

Član 8. Raskid Ugovora:

8.1 Ugovor može biti raskinut uz saglasnost obe Ugovorne Strane u slučaju značajnog kršenja odredbi ovog Ugovora od strane jedne od Strana.

8.2 Ugovor može biti raskinut i u slučaju nemogućnosti nastavka izvršenja usluga zbog nepredviđenih okolnosti koje su van kontrole obe Ugovorne Strane, kao što su prirodne katastrofe, rat, ili zakonske promene.

Član 9. Rešavanje sporova:

 

9.1 U slučaju nastanka sporova ili nesuglasica između Ugovornih Strana u vezi sa ovim Ugovorom, Strane će nastojati da sporove reše mirnim putem putem pregovora i uzajamnog dogovora.

9.2 Ukoliko sporovi ne budu mogli biti rešeni putem pregovora, Strane se obavezuju da će podneti spor međunarodnom arbitražnom sudu u skladu sa procedurama definisanim zakonom.

 

Član 10.  Prethodni Ugovori:

10.1 Ovaj Ugovor predstavlja celokupan dogovor između Ugovornih Strana i zamenjuje sve prethodne sporazume i dogovore, bilo usmeno ili pismeno, koji su se odnosili na predmet ovog Ugovora.

 

Član 11.  Primena prava:

11.1 Ovaj Ugovor podleže zakonima [navesti državu/gjurisdikciju] i tumačiće se u skladu sa istima.

 

Član 12. Izmene i dopune:

 

12.1 Izmene i dopune ovog Ugovora su validne samo ukoliko su u pismenom obliku i potpisane od strane ovlašćenih predstavnika obe Ugovorne Strane.

12.2 Svaka izmena ili dopuna ovog Ugovora stupa na snagu nakon što bude odobrena od strane obe Ugovorne Strane.

 

Član 13. Stupanje na snagu:

 

13.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah po potpisivanju od strane obe Ugovorne Strane.

Potpisnici:

 

 

Za NARUČIOCA:

 

[Ime i Prezime],

[Pozicija],

[Firma],

[Datum]

 

Za SAVETODAVNOG INŽENJERA:

 

[Ime i Prezime],

[Pozicija],

[Firma],

[Datum]