Ugovor o ugostiteljskim uslugama – model ugovora za popunjavanje

Ugovor o turističkim i ugostiteljskim uslugama nije u propisanoj formi budući da zakon nije propisao istu. Za ugovor o ugostiteljskim uslugama koji nije zaključen u pismenoj formi svaka stranka može tražiti od druge stranke pismenu potvrdu.

Ugovor o ugostiteljskim uslugama je zaključen kada ugostitelj prihvati i pismeno (pismom, telegramom, faksom itd.) potvrdi rezervaciju gosta koji je lično kod njega zatražio smeštaj ili pansion. Predmet ugovora o ugostiteljskim uslugama može biti pružanje bilo koje ugostiteljske usluge, kao što je usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane i pića te  druge usluge uobičajene u turizmu i ugostiteljstvu. Ugovor o ugostiteljskim uslugama, koji ima za predmet usluge smeštaja može sadržavati i usluge doručka koji je uračunat u cenu.

Ugovor o ugostiteljskim uslugama

zaključen __.__..20___ godine, u _________________, između

1. Ugostiteljske organizacije _______________, iz _____________, ul. ______________ br. __ (u daljem tekstu: Ugostitelj), koju zastupa ____________________, i

2. ______________ _______________, iz _____________, ul. ______________ br. __ (u daljem tekstu: Korisnik), koju zastupa ____________________ (pravno ili fizičko lice)

Član 1.

Zaključenjem ugovora Ugostitelj se obavezuje da dana __________ godine, počev od ______ sati, u Restoranu/Hotelu __________ organizuje ________ za Korisnika i pruži ugostiteljske usluge za ukupno ____ (_______________) gostiju, a Korisnik se obavezuje da za izvršene usluge plati naknadu u visini od __________  dinara i na način utvrđen ugovorom.

Član 2.

Ugostitelj će u okviru ugovorene naknade pružiti sledeće usluge ishrane gostima iz člana 1. ugovora:

a) predjelo _______________ (navesti detaljno)

b) glavno jelo _______________ (navesti detaljno)

b) alkoholna pića u slobodnim količinama / ograničenim količinama od ___ po gostu i to sledeća  _______________ (navesti detaljno)

c) bezalkoholna pića, mineralna voda i kafa u slobodnim količinama / ograničenim količinama od ___ po gostu i to sledeća _______________ (navesti detaljno)

Ako Korisnik ispostavi zahtev da Ugostitelj angažuje muzički sastav, takav zahtev mora biti uručen Ugostitelju najmanje 30 (trideset) dana pre roka iz člana 1. ugovora.

Član 3.

Korisnik se obavezuje da Ugostitelju plati naknadu za angažovanje njegovih prostornih kapaciteta, pružanje ugostiteljskih usluga ishrane u obimu utvrđenom u članu 2. stav 1. ugovora i obezbeđenje muzike, u iznosu od _______ (________________) dinara po jednom učesniku, odnosno u ukupnom iznosu od _______ (________________) dinara, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora.

Ako Korisnik ne izvrši plaćanje u roku iz prethodnog stava Ugostitelj ima pravo da:

a) otkaže ugovor uz zahtev da mu Korisnik plati ugovornu kaznu u iznosu od _______ (________________) dinara, ili

b) održi ugovor na snazi, s tim da je Korisnik dužan da plati kamatu od dana padanja u docnju do dana plaćanja po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Ako Korisnik otkaže ugovor pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, dužan je da Ugostitelju plati ugovornu kaznu u iznosu od _______ (________________) dinara u roku od 3 (tri) dana od dana otkaza ugovora.

U slučaju docnje u plaćanju ugovorne kazne iz stava 2. tačka a) ili stava 3. ovog člana, Korisnik je dužan da Ugostitelju plati kamatu od dana padanja u docnju do dana plaćanja, po stopi utvrđenoj Zakonom o visini stope zatezne kamate.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne dodatne usluge ishrane, osim usluga iz člana 2. stav 1. tačke a) i b) ugovora, Ugostitelj ima pravo da naplati neposredno od naručioca.

Član 4.

Ugostitelj se obavezuje da obezbedi održavanje reda i da onemogući da na dan održavanja svečanog ručka Korisnika drugi korisnici ugostiteljskih usluga koriste njegove kapacitete.

Član 5.

Korisnik se obavezuje da Ugostitelju naknadi štetu koju učesnici iz člana 1. ugovora prouzrokuju tokom svečanog ručka, namerno ili iz krajnje nepažnje.

Ugostitelj se obavezuje da korisnicima iz člana 1. ugovora naknadi štetu koja nastane usled gubitka ili oštećenja njihovih ličnih stvari, ako je do štete došlo usled propusta u održavanju reda ili krivicom njegovih zaposlenih.

Ugovorne strane su saglasne da odmah po završetku svečanog ručka zajednički utvrde nastanak i obim štete.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji proisteknu tokom važenja ugovora regulišu sporazumno, a ako to ne bude moguće, prihvataju nadležnost suda u _________.

Član 7.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po jedan primerak za svaku ugovornu stranu.

Ugostitelj                                                                                                          Korisnik

___________________                                                                          ____________________