CMR obrazac za popunjavanje

CMR obrazac je teretni list. Radi se o ispravi koju priprema firma koje vam isporučuje robu, odnosno spoljna logistička kompanija. Obrazac morate da potpišete kako biste dokazali da ste primili robu.

CMR obrazac se satavlja i šalje u 3 kopije: dokaz o prijemu koji se vraća pošiljaocu, dokaz o isporuci koji se šalje prevozniku i treća koja se šalje primaocu robe.

CRM obrazac mora da sadrži sledeće informacije

• Ime i adresu pošiljaoca
• Ime i adresu primaoca
• Adresu na kojoj je roba preuzeta, kao i datum
• Krajnje odredište robe
• Ime i adresu prevoznika te registarske tablkice kamiona na kojem će se roba prevoziti.
• Ime proizvođača, model, broj šasije i registarske tablice vozila ukoliko je predmet slanja motorno vozilo

• Datum preuzimanja i pečat lokacije za preuzimanje
• Pečat špeditera, registrarske tablice kamiona i potpis vozača.
• Datum, pečat i potpis primaoca

U nastavku možete preuzetiu potpuno besplatno CMR obrazac za popunjavanje u PDF-u kao i u Excelu:

Ukoliko ne znate kako treba popunjiti CMR obrazac, na linku ispod možete preuzeti primer popunjenog CMR obrasca