Hipotekarna izjava

hipotekarna izjava

Hipotekarna izjava primer za besplatno preuzimanje.

 

Primer izjave o hipoteci možete pogledati i preuzeti u nastavku.

 

 

 

 

 

___(naziv pr.l./ime i prezime fiz.l.)___

                _(sedište/adresa)___

           (JMBG:_________ ) – fiz.l.

      (Matični broj: _______ ) – pr.l.

               (PIB: ________ ) – pr.l.

HIPOTEKARNA IZJAVA PRAVNOG /FIZIČKOG LICA

 

 

  1. Dozvoljavam da se, za obezbeđenje potraživanja Republike Srbije – Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26 (u daljem tekstu: Poverilac), na osnovu Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta __(ime zakupca)__, broj ________, od _________ godine i ove izjave, zasnuje hipoteka prvog reda na nepokretnosti u našem vlasništvu i to na:
  2. ______________________________________________________ – u korist Poverioca za iznos dinarske protivvrednosti ________ evra obračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan naplate, uvećan za zateznu kamatu, za obezbeđenje naplate potraživanja Poverioca u skladu sa Odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta __(ime zakupca)__, broj ________, od _________ godine
  3. Ovim neopozivo i bezuslovno ovlašćujem Poverioca da može bez podnošenja tužbe sudu, u slučaju da njegovo potraživanje iz prethodne tačke ne bude izmireno o dospelosti, prodati nepokretnosti u našem vlasništvu u skladu sa vansudskim postupkom prodaje utvrđenim odredbama Zakona o hipoteci („Sl. Glasnik Republike Srbije“, broj 11/05) i da tako dobijena sredstva iskoristi za izmirenje svojih potraživanja.
  4. Izjavljujem da sam upoznat sa posledicama neizmirenja duga o dospelosti i svesni tih posledica pristajem na mogućnost izvršenja ove Izjave prodajom nepokretnosti iz tačke 2. ove Izjave u vansudskom postupku namirenja, bez prava na vođenje parnice, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.
  5. Izjavljujem da u slučaju da nepokretnosti u našem vlasništvu koje su navedene u tački 2. ove Izjave, budu prodate u skladu sa prethodnom tačkom, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji, biće ispražnjene i predat kupcu u posed dobrovoljno. U suprotnom upoznati smo da će navedene radnje biti sprovedene prinudnim putem.
  6. Saglasan sam da Poverilac ima pravo pristupa navedenim nepokretnostima uključujući i ulazak u njih, radi kontrole održavanja ili iz drugog opravdanog razloga i obavezujem se na saradnju u postupku prodaje naročito da u tom postupku u cilju prodaje omogućim pristup nepokretnostima svim zainteresovanim licima.
  7. Navedene nepokretnosti ću čuvati sa pažnjom dobrog privrednika i svojim postupcima ili propustima neću umanjiti vrednost nepokretnosti. U suprotnom, uskladu sa zahtevom Poverioca dostaviću dodatna sredstva obezbeđenja. Navedene nepokretnosti su bez tereta i na istima ne postoje bilo kakva prava drugih lica. Obavezujem se da do isplate celokupnog potraživanja iz tačke 1. obezbeđenog hipotekom neću zasnivati državniska prava drugih lica na predmetnim nepokretnostima (zakup i dr.). U slučaju da se takva prava drugih lica uspostave za vreme trajanja predmetne hipoteke, obavezujem se da nadoknadim svu štetu i troškove koje Poverilac bude imao po ovom osnovu, tj. po osnovu konstituisanja državniskih prava drugih lica na predmetu hipoteke.
  1. Obavezujem se da platim sve troškove zasnivanja hipoteke po ovoj Izjavi.
  2. Kao suprug(a) vlasnika napred navedenih nepokretnosti koje se daju pod hipoteku, slobodnom voljom i neopozivo izjavljujem da sam saglasan(a) da se uspostavi hipoteka na nepokretnostima iz tačke 2. ove Izjave, u korist Ministarstva, za obezbeđenje potraživanja po navedenom ugovoru kao i da se navedene nepokretnosti prodaju u skladu sa odredbama o vansudskom postupku namirenja Zakona o hipoteci, u slučaju neizmirenja navedenih potraživanja Ministarstva.

U ___________, __________ godine.

IZJAVU DALI

 

SUPRUŽNIK                                                              VLASNIK NEPOKRETNOSTI

 

_______________________                                         ________________________

Ime, očevo ime i prezime                                           Ime, očevo ime i prezime

 

_______________________                                       ________________________

JMBG,br. lk., MUP                                                     JMBG,br. lk., MUP

 

 

_______________________                                       ________________________

Adresa prebivališta                                             Adresa prebivališta