Menično pismo – ovlašćenje

Besplatno preuzmite menično pismo – ovlašćenje za korisnika blanko, solo menice.  Obrazac meničnog pisma ovlašćenja za korisnika blanko, solo menice u MS Word – u i u PDF-u. Menično pismo – ovlašćenje za popunjavanje.

 

Na osnovu Zakona o menici ( Sl. list FNRJ br. 104/46, Sl. list SFRJ br. 16/65, 54/70, i 57/89 i Sl. list SRJ br. 46/96)

 

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE

ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICE

Korisnik (poverilac):                                                                                                                  

Predajemo vam:

jednu blanko solo menicu i ovlašćujemo vas kao poverioca da istu možete popuniti na iznos do

                              (Slovima:                                                                                                                        ) za iznos duga po osnovu isporučene robe/usluga i faktura br.                                                                             

i ovlašćujemo poverioca da bezuslovno i neopozivo bez protesta i troškova, vansudski izvrši naplatu sa računa preduzeća (preduzetnika) – dužnika                                                                                                             

iz njegovih novčanih sredstava, odnosno druge imovine.

Menice su važeće i u slučaju da u toku trajanja ili nakon dospeća napred navedene fakture dođe do promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstava na žiro račun dužnika, statusnih promene dužnika, osnivanje novih pravnih subjekata od strane dužnika i dr.

Menice se mogu podneti na naplatu najranije 3-eg dana od dana dospeća napred navedene valute po fakturi.

Datum izdavanja  ovlašćenja:                                        

 

Odgovorno lice, pečat i potpis