Nalog za isplatu za popunjavanje

Nalog za isplatu

Nalog za isplatu za popunjavanje možete preuzeti sasvim besplatno!

Obrazac naloga za isplatu se popunjava u najmanje dva primerka, a obrazac može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prilikom popunjavanja naloga obratite pažnju na sve obavezne elemente- iznos, šifru plaćanja, broj tekućeg računa, poziv na broj. Preporučljivo je pisati štampanim slovima, kako bi se mogućnost greške svela na minimum.

Obrasce platnih naloga u pismenoj formi potpisuju i pečatiraju ovlašćena lica, čiji su potpisi kao i pečat deponovani kod pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi tekući račun korisnika platnih usluga.

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.