Obrazac ugovora o licenci

Ugovor o licenci je sporazum između dva pravna subjekta – Davalca licence i Korisnika licence – koji reguliše prava i obaveze u vezi sa ustupanjem licence (patentnog prava). U skladu sa ovim Ugovorom, Davalac licence stavlja na raspolaganje Korisniku licence svoju intelektualnu svojinu i sva neophodna tehnička dokumenta i informacije potrebne za korišćenje licence.

Trajanje licence je ograničeno na određeni vremenski period, osim ako se ne produži sporazumno u pisanoj formi. Korisnik licence je dužan da koristi licencu u skladu sa svim zakonskim propisima koji se odnose na predmet ovog Ugovora. Osim toga, Korisnik licence ne sme ustupati, preprodavati ili na drugi način distribuirati licencu trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca licence.

Ukoliko Korisnik licence ne poštuje uslove ovog Ugovora, Davalac licence ima pravo da zahteva nadoknadu svih šteta koje su proistekle iz neovlašćenog korišćenja licence. Ugovor o licenci je obavezan za obe ugovorne strane i važeći je na teritoriji koju su definisale strane.

Ukratko, Ugovor o licenci je važan pravni dokument koji reguliše prava i obaveze u vezi sa ustupanjem licence. Ovaj Ugovor omogućava Davalcu licence da zadrži prava na patent, dok Korisnik licence ima pravo da koristi licencu u skladu sa određenim uslovima.

 

 

UGOVOR O LICENCI

Zaključen između:

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)

u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan “DAVALAC LICENCE”, s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)

u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan “KORISNIK LICENCE”, s druge strane.

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je “UGOVORNE STRANE”.

UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je ustupanje licence (patentnog prava) koja pripada DAVAOCU LICENCE  i zaštićena je patentom broj __________________________.

DAVALAC LICENCE staviće na raspolaganje KORISNIKU LICENCE i svu potrebnu tehničku  dokumentaciju i informacije neophodne za korišćenje licence prema spisku tehničke dokumentacije koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Trajanje licence iz ovog Ugovora je __________ godina, počevši od dana potpisivanja ovog Ugovora, osim ako se ne produži sporazumno u pisanoj formi.

Član 3.

KORISNIK LICENCE će koristiti licencu u skladu sa svim zakonskim propisima koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Član 4.

DAVALAC LICENCE zadržava sva prava na patent, osim prava koja su izričito ustupljena KORISNIKU LICENCE ovim Ugovorom.

Član 5.

KORISNIK LICENCE ne sme ustupati, preprodavati ili na drugi način distribuirati licencu trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti DAVAOCA LICENCE.

Član 6.

KORISNIK LICENCE će nadoknaditi DAVAOCU LICENCE svu štetu koja može proizaći iz neovlašćenog korišćenja licence od strane KORISNIKA LICENCE.

Član 8.

Ovaj Ugovor je obavezan za obe ugovorne strane i važeći je na teritoriji _______________.

Član 9.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom rešavaće se sporazumno u pisanoj formi između ugovornih strana.

Član 10.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane.

DATUM:

ZA DAVALCA LICENCE:                                        ZA KORISNIKA LICENCE:

(ime i prezime, funkcija)                                   (ime i prezime, funkcija)

Potpis:                                                                              Potpis: