PP OPO-K obrazac u PDF-u

PP OPO-K obrazac je poreska prijava koju podnose fizička lica koja samostalno obračunavaju i plaćaju poreze i doprinose na prihode ostvarene kvartalno. Ovaj obrazac sastoji se od pet delova: podaci o poreskoj prijavi, podaci o poreskom obvezniku, podaci o ostvarenom prihodu, osnovu osiguranja i oporezivom prihodu, podaci o prihodu i prilozi.

U prvom delu obrazca, podaci o poreskoj prijavi, unose se podaci o vrsti prijave, obračunskom periodu, datumu dospelosti poreske obaveze i datumu do kojeg je obračunata kamata kod podnošenja. Vrsta prijave može biti opšta prijava, prijava po članu 182b ZPPPA, prijava po nalogu kontrole, prijava po odluci suda ili prijava po članu 39. ZPPPA.

U drugom delu obrazca, podaci o poreskom obvezniku, unose se podaci o poreskom obvezniku kao što su ime i prezime, adresa, PIB i drugi podaci.

Treći deo obrasca se odnosi na podatke o ostvarenom prihodu, osnovu osiguranja i oporezivom prihodu. Ovde se unose podaci o ostvarenom prihodu u kvartalu, kao i osnovu osiguranja i oporezivi prihod.

Četvrti deo obrasca se odnosi na podatke o prihodu, gde se unose podaci o prihodima ostvarenim u kvartalu, kao i podaci o doprinosima koji se obračunavaju na taj prihod.

Poslednji, peti deo obrasca se odnosi na priloge koji se dostavljaju uz poresku prijavu.

Ispod možete besplatno preuzeti PP OPO-K obrazac.