Obrazac Ugovora o kupoprodaji opreme vozila

Ako tražite pouzdan i pravno validan ugovor za kupoprodaju opreme vozila ovaj obrazac Ugovora o kupoprodaji opreme vozila je upravo ono što vam treba!

U ovom Ugovoru su jasno definisana prava i obaveze Prodavca i Kupca u vezi sa kupoprodajom opreme vozila, a ugovor garantuje ispravnost i usklađenost sa specifikacijama, te istovremeno štiti i Prodavca i Kupca u slučaju neizvršenja obaveza.

U ugovoru su navedeni svi detalji o opremi vozila koja je predmet ovog Ugovora, uključujući opis opreme, dodatnu opremu i boju vozila, cenu za Robu i  rok isporuke.

Kako možete da koristite ovaj obrazac Ugovora?

Ovaj obrazac Ugovora je pravno validan i popunjen se može koristiti kao osnova za zaključenje kupoprodajnog ugovora za opremu vozila. Ugovor se sačinjava u dva istovetna primerka, po jedan za svaku stranu, a stupanjem na snagu obe strane su obavezne da ga poštuju.