PPI-2 OBRAZAC

Obrazac PPI-2 za elektronsko popunjavanje i štampu u PDF formatu.

PPI-2 obrazac, odnosno poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu od 2021, je predviđen na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 108/13, 118/13).

Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu na obrascu PPI-2 dužan je da podnese poreski obveznik, i to:
1) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
2) drugo lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
3) fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana koji vodi poslovne knjige – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.

 

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.