Ugovor o radu na neodredjeno vreme sa probnim radom – obrazac za popunjavanje

Ugovor o radu je uslov nastanka radnog odnosa. Ovaj ugovor zaključuju poslodavac i zaposleni, a da bi bio važeći, mora biti potpisan od obe ugovorne strane. Takodje mora biti sačinjen u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva primerka ostaju kod poslodavca.
Poslodavac ima obavezu da berem jedan primerak čuva u mestu rada ili tamo gde je sedište poslodavca.

Ugovor o radu na neodredjeno vreme se zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad u pisanoj formi ugovora. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u pisanom obliku i pre stupanja zaposlenog na rad, smatraće se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Pored ugovora o radu na neodrejeno vreme, poslodavac može sklopiti sa zaposlenim i Ugovor o radu na određeno vreme, a obrazac ovog ugovora smo već ranije pripremili i objavili.

Kada može da se raskine ugovor o radu na neodredjeno vreme?

Ugovor o radu na neodređeno vreme zaključen je na vremenski neodredjen period, ali može da se prekine ako se ispune neki od razloga utvrđenih u članu 175. Zakona o Radu.

  1. npr. kad zaposleni navrši godine starosti neophone za odlazak u penziju;
  2. sporazumom između zaposlenog i poslodavca;
  3. otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;
  4. na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;
  5. smrću zaposlenog, i dr.

Probni rad

U slučaju ugovora o radu na neodređeno vreme, probni rad za obavljanje posla za koji se angažovana osoba može ugovoriti regulisan je članom 36 Zakona o radu.

Poslodavac sam određuje period probnog rada ali on ne sme biti nikako duži od 6 meseci. Probni rad može biti od koristi poslodavcu da otkaže ugovor o radu ukoliko zaposleni nije pokazao odgovarajuću radnu i profesionalnu sposobnost, ili nema odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje dodeljenog posla.

U ovom slučaju radni odnos prestaje sa danom isteka probnog perioda navedenog u ugovoru o radu.

Probni rad može biti prekinut i pre isteka od strane poslodavca i zaposlenog.

Poslodavac ili zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca, zaposlenom se dostavlja pismeno rešenje o prestanku ugovora o radu.

Preuzmite besplatan obrazac ugovora o radu na neodredjeno vreme sa probnim radom za popunjavanje u MS Word-u