Prijemnica obrazac za popunjavanje

Prijemnica obrazac

Prijemnica obrazac za popunjavanje i besplatno preuzimanje!

 

Obrazac prijemnica- je ulazni dokument koji se odnosi na prijem robe koja se nabavlja od dobavljača. Drugim rečima, prijemnica je magacinski dokument kojim se artikli koje preduzeće nabavlja od dobavljača evidentiraju u određenom magacinu.

 

Izgled prijemnice nije propisan ali mora sadržati određene elemente.

 

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (“Službeni glasnik RS”, broj 39/96):
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA
(Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 45 od 21. oktobra 1996, 48/96, 9/97, 6/99, 109/09, 7/10)

Član 6 (deo)

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o odgovornom licu koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).
Otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži: naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave, naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo, naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe.

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.