Nalog blagajni da naplati (primer)

Nalog blagajni

Nalog blagajni da naplati- primer za besplatno preuzimanje i popunjavanje!

Zakon o računovodstvu, čl. 11, definisana je osnovna evidencija blagajničkog poslovanja, kao jedna od pomoćnih analitičkih evidencija – a to je dnevnik blagajne. U dnevnik blagajne se unose poslovne promene koje nastaju po osnovu gotovine i drugih vrednosti koje se vode u blagajni pravnog lica i preduzetnika. Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu istog, a najkasnije narednog dana.

Svaka uplata i isplata gotovine iz blagajne vrši se na osnovu naloga blagajni da naplati odnosno isplati i dokumentacije o osnovi naplate odnosno isplate (na primer putni nalog sa obračunom službenog putovanja).

 

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.