Zapisnik o primopredaji nepokretnosti na korišćenje (obrazac za popunjavanje)

Ako izdajete namešten stan, sa zakupcem pored Ugovora o zakupu treba sklopiti i Zapisnik o primopredaji nepokretnosti na korišćenje, jer će vas zaštititi od brojnih neželjenih situacija i problema.

Izdavati namešten stan zahteva veću pažnju nego izdavanje nenameštenih nekretnina. Zbog toga, nije dovoljno samo se dogovoriti sa stanarom oko načina plaćanja, već je potrebno obratiti pažnju na stvari koje se nalaze.

U zapisnik o primpopredaji nepokretnosti na korišćenje stoga treba navesti sve stvari koje se nalaze u stanu i opisati njihovo stanje. To je ujedno i dokaz da je zakupac preuzeo stan i stvari u njemu i ispravnom stanju, i da se prilikom napuštanja stana mora nadoknaditi od strane zakupca sva šteta koja je nastala, a koja nije posledica regularnog i predviđenog koriščenja.

U nastavku možete preuzeti obrazac Zapisnika o primoredaji stana na korišćenje u MS Word – u i u PDF – u za popunjavanje.