Ugovor o kupoprodaji nepokretnisti sa dva prodavca

Besplatno preuzmite obrazac ugovora o kupoprodaji nepokretnosti / stana / kuće sa dva vlasnika / prodavca. Preuzmite ugovor o kupoprodaji u MS Wordu, ili u PDF-u

UGOVOR O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

 

 

Zaključuju u __________ dana ___.__.2015. godine:

 

PRODAVCI: ___________(________) ___________ iz ___________,

sa prebivalištem u ulici ___________ br. ___ JMBG __________; i

___________(________) ___________ iz ___________,

sa prebivalištem u ulici ___________ br. ___ JMBG __________;                         (u daljem tekstu prodavci); i

 

KUPAC:        ___________(________) ___________ iz ___________,

sa prebivalištem u ulici ___________ br. ___ JMBG __________;                                         (u daljem tekstu kupac);

 

a kako sledi:

 

Član 1

Prodavci su knjižni suvlasnici, svaki sa udelom ½, ______sobnog stana broj ___ na __________ spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, objekat označen u katastru nepokretnosti brojem ______, u ulici __________ broj __ u _________, na parceli broj ____/__ K.O. _________, list nepokretnosti broj ______ K.O. _________, sa svim pravima na zajedničkim delovima zgrade i parceli.

 

Član 2

Prodavci prodaju, a kupac kupuje nepokretnost iz člana 1 ovog ugovora u viđenom stanju kao useljivu za ukupnu prodajnu cenu u iznosu od ________ EUR (slovima: ____________ evra), s tim da se kupac obavezuje da snosi porez na prenos apsolutnih prava po ovom ugovoru, sve troškove zaključenja ovog ugovora i bankarske provizije.

 

Član 3

Ugovarači saglasno konstatuju da je kupac na dan zaključenja ovog ugovora isplatio prodavcima iznos od _________ EUR (slovima: __________ evra) na ime dela prodajne cene iz člana 2 ovog ugovora.

Ugovarači su se sporazumeli da kupac ostatak prodajne cene u iznosu od _________ EUR (___________ evra) isplati prodavcima prenosom sa deviznog računa kupca na devizne račune prodavaca kod poslovne banke u Srbiji, i to svakom od prodavaca iznos od po ______________ EUR (___________ evra), odmah pošto prodavci izmire u celosti sve obaveze koje terete nepokretnost iz člana 1 ovog ugovora.

 

Član 4

 

Prodavci se obavezuju da odmah po prijemu u celosti prodajne cene iz člana 2 ovog ugovora predaju kupcu u posed nepokretnost iz člana 1 ovog ugovora slobodnu od svih lica i stvari, da kupcu predaju sve isprave na osnovu kojih dokazuju svoje pravo svojine, da odmah po zaključenju ovog ugovora izmire sve troškove koji terete navedenu nepokretnost zaključno do dana predaje kupcu (struja, infostan, porez na imovinu i sl.) i da dokaze o navedenom predaju kupcu.

Član 5

 

Prodavci pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuju – jemče kupcu da je nepokretnost iz člana 1 ovog ugovora isključivo njihovo vlasništvo, da nije opterećena teretima ili pravima trećih lica, da nije predmet nekog drugog ugovora ili pravnog posla, da nije u sporu, da nema bilo kakvog ograničenja ili zabrane raspolaganja istim i obavezuju se da sve pravne nedostatke, koji se eventualno pojave, otklone o svom trošku i kupcu pruže zaštitu od bilo kakvog pravnog uznemiravanja (zaštita od evikcije).

Član 6

Prodavci ovlašćuju kupca da pred nadležnom poreskom upravom do kraja sprovede postupak za plaćanje ili oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu ovog ugovora, podnese poreske prijave, potpiše zapisnike o proceni, preuzme rešenja, eventualno izjavi žalbe i izvrši plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, te su saglasni da kupac bez njihovog prisustva ili posebne saglasnosti može izvršiti prenos na svoje ime svih računa za struju, komunalije i ostale obaveze koje terete nepokretnost iz člana 1 ovog ugovora.

Član 7

Prodavci su saglasni da se bez njihovog prisustva ili posebne saglasnosti, a na osnovu ovog ugovora i potvrde banke o prenosu dela prodajne cene ili izjave prodavaca o isplati prodajne cene, kupac može upisati u katastru nepokretnosti kao vlasnik nepokretnosti iz člana 1 ovog ugovora (clausula intabulandi).

 

Član 8

 

Ovaj ugovor je izraz stvarne i slobodno izražene volje ugovarača, a u znak prihvatanja odredaba istog, ugovarači ga svojeručno potpisuju.

 

 

Prodavci:                                                                                        Kupac:

 

 

_______________________        _______________________       _______________________

                         

 

One comment

  1. Poštovani,
    Potrebno mi je da napišem punomoć radi potpisa ugovora o kupoprodaji nekretnine (šume) čiji sam suvlasnik sa 1/5.
    Molio bih Vas da mi pošaljete primer punomoći.
    S poštovanjem,
    Miloš Marković

Comments are closed.