Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora, primer za popunjavanje i besplatno preuzimanje u PDF i Ms Word formatima.

ZAKON O RADU
(„Službeni glasnik RS“, br. 24. od 15.03.2005, 61 od 18.07.2005, 54 od 17.07.2009, 32 od 8.04.2013 i 75 od 21.07.2014.)
1)
Sticanje prava na godišnji odmor
Član 68.

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom.
Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.
Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za svaki odmor koji koristi i to najkasnije 15  dana pre početka odmora.

 

Besplatno preuzmite primer Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora za popunjavanje u PDF i Word formatima.

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.