Izjava o kompenzaciji- primer

Izjava o kompenzaciji

Izjava o kompenzaciji predstavlja knjigovodstvenu ispravu da je obaveza prema dužniku izvršena, odnosno da je potraživanje od poverioca naplaćeno i istovremeno dokument na osnovu kojeg se sprovodi knjiženje i kod dužnika i kod poverioca.

Zakonom nije propisana forma kako treba da izgleda Izjava o kompenzaciji. Važno je da izjava bude u pisanom obliku i  važno je navesti da je izjava data radi prebijanja potraživanja.

Kakva sve može biti Izaja o komenzaciji?

U zavisnosti od broja učesnika u kompenzaciji, postoji bilateralna kompenzacija i multilateralna kompenzacija.

Bilateralna kompenzacija podrazumeva učešće dva pravna lica u postupku izmirivanja obaveza. U tom slučaju jedno pravno lice ima istovremeno i obaveze i potraživanja prema drugom pravnom licu. Sadržina ove izjave je propisana  Zakonom o obligacionim odnosima (“Službeni list SRJ”, br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93).

Multilateralna kompenzacija podrazumeva učešće dva i više pravnih lica u postupku izmirivanja obaveza, tj. kada jedno pravno lice duguje drugom pravnom licu, drugo pravno lice duguje trećem pravnom licu, a treće pravno lice duguje prvom pravnom licu. U takvoj kompenzaciji može biti neograničen broj učesnika, ali poslednji učesnik u kompenzaciji mora biti u dužničko-poverilačkom odnosu sa prvim pravnim licem u nizu kompenzacije. Sadržina ove izjave je takodje propisana  Zakonom o obligacionim odnosima (“Službeni list SRJ”, br. 29/78, 39/85, 57/89 i 31/93).

Primere obrazaca izjave o kompenzaciji za elektronsko popunjavanje možete preuzeti besplatno u PDF i MS Word formatu.

  1. MULTILATERALNA IZAJA O KOMPENZACIJI

2. BILATERALNA IZJAVA O KOMENZACIJI

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.