Knjižno zaduženje

Knjižno zaduženje- primer za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje! Primer obrasca knjižnog zaduženja možete  preuzeti u PDF, MS Word MS Excell formatu.

Obrazac knjižnog zaduženja nije propisan, ali treba da sadrži sledeće elemente:

  • naziv, adresu i PIB izdavaoca dokumenta,
  • mesto i datum izdavanja,
  • redni broj dokumenta,
  • naziv, adresu i PIB primaoca dokumenta,
  • iznos za koji je smanjena/uvećana osnovica za obračunavanje PDV, poresku stopu i iznos za koji je smanjen/ uvećan iznos obračunatog PDV
  • iznos za koji je smanjen/ uvećan dug
  • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate (ukoliko se primenjuje)
  • broj i datum izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga koji se naknadno umanjuje/ uvećava knjižnim zaduženjem.

 

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.