Promena osnivačkog akta

Promena osnivačkog akta- primer za popunjavanje u MS Word formatu za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje!

Promena osnivačkog akta je moguća podnošenjem potrebne dokumentacije nadležnoj jedinici APR-a.

Osnivački akt se menja odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine društva. Odluku potpisuju članovi koji su za nju glasali i odluka se overava ako je to predviđeno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana. U suprotnom, zakonska je pretpostavka da se izmene osnivačkog akta ne overavaju.

Zakonski zastupnik je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta i statuta, sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenta. Dakle, kada društvo radi izmene i dopune osnivačkog akta, obavezno je sačiniti i prečišćeni tekst osnivačkog akta, a oba ova dokumenta dostavljaju se radi registracije.

Takođe, društvo može umesto sačinjavanja ova dva dokumenta (izmene osnivačkog akta + prečišćeni tekst), da se odluči za donošenje novog osnivačkog akta. U ovom slučaju, prethodni osnivački akt se stavlja van snage, a donosi se novi. Ovako sačinjeni novi osnivački akt se takođe ne overava (ovo pravilo ne važi kod osnivanja društva, jer prvi osnivački akt mora uvek biti overen). Osnivački akt akcionarskog društva se ne menja, već samo statut.

Posebno napominjemo da se registracija izmena osnivačkog akta odnosno novog osnivačkog akta ne može sprovesti istovremeno sa registracijom promene članova i/ili promene kapitala, s obzirom da ove dve promene proizvode dejstvo tek sa registracijom.

 

Primer odluke o promeni osnivačkog akta nije propisan i preuzet je sa sajta APR-a. Više o promeni osnivačkog akta i neophodnoj dokumentaciji možete pročitati na sledećem linku.