Analitička kartica računa AK-1 Obrazac

Analitička kartica računa, odnosno obrazac AK-1, za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje.

Analitička kartica je dokument u kome se prikazuju sve promene koje su knjižene na određeni računovodstveni konto.

Analitička kartica predstavlja interne pomoćne dokumente na osnovu kojih se vodi knjigovodstvena evidencija postojeće dugovanje i potraživanje u smislu odredbe čl. 13. st. 3. Zakona o računovodstvu i reviziji, te iz navedenog proizlazi da su iste samo obaveštenje o stanju duga i ne mogu predstavljati pismenu ispravu kojom se priznaje zastarela obaveza ili se izričito odriče naplate potraživanja, kako je pravilno zaključio prvostepeni sud.

 

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.