Model PREDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPKA POSREDOVANJA U REŠAVANJU SPOROVA

Ako jedna strana uputi predlog za pokretanje postupka posredovanja u rešavanju sporova, druga strana je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, pisanim putem.
Kada je pokretanje postupka posredovanja posebnim zakonom predviđeno kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka, odnosno ako su se strane prilikom zaključenja ugovora obavezale da će spor pokušati da reše putem posredovanja pre pokretanja sudskog ili drugog postupka, strana je dužna da pisanim putem predloži drugoj strani zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju.

U nastavku možete preuzeti model Predloga za pokretanje postupka posredovanja u rešavanju sporova i MS Wordu i PDF-u za popunjavanje.