Obrazac Raskida ugovora o zakupu

Da bi zakupac poslovnog prostora ili stana mogao prostom izjavom volje da raskine ugovor o zakupu neophodno je da je bio onemogućen od strane zakupodavca da isti koristi ili da su nastupile okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze – promenjene okolnosti.

Isto tako, ako zakupac ne plaća redovno sumu koja je označena u ugovoru o zakupu, ili ne ispunjava bilo koji drugi uslov koji je naveden u Ugovoru u zakupu nepokretnosti  zakupodavac je slobodan da sa njim raskine ugovor i da nađe novog zakupca

U slučaju da zakupodavac traži veću kiriju od one koja stoji u ugovoru zakupac ima pravo da raskine ugovor sa njim.

Postoji i opcija da se zakupac i zakupodavac sporazumno dogovore da kirija bude veća i to naknadno treba da se stavi u ugovor – potisivanjem aneksa Ugovora o zakupu.

Ovde možete preuzeti Obrazac za raskid Ugovra o zakupu nepokretnosti u PDF-u i U Wordu, koji možete lako popuniti na računaru ili rukom.