Nalog za službeni put u inostranstvo

Nalog za službeni put u inostranstvo

Nalog za službeni put u inostranstvo- primer za besplatno preuzimanje i elektronsko popunjavanje u MS Word i PDF formatu!

Službeni put u inostranstvo predviđa izdavanje naloga od strane ovlašćenog lica, na ime zaposlenog. Nalog za putovanje treba da sadrži ime i prezime službenika koji putuje, naziv države i mesto u koje se putuje, cilj putovanja, datum polaska na putovanje i datum povratka s putovanja, kategoriju hotela u kojima je obezbeđen smeštaj, napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, vrstu prevoznog sredstva kojim se putuje, iznos akontacije koji može da se isplati, podatke o tome ko snosi troškove službenog putovanja i način obračuna troškova putovanja.

Zakonom o radu, propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima. Pod posebnim propisom u smislu ove odredbe Zakona o radu smatra se Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Napomena:

Za pregledanje i popunjavanje obrazaca u PDF formatu je potrebno da na svom računaru imate instaliran Adobe Reader. Aktuelnu verziju Adobe Reader-a možete preuzeti odavde.