Obrazac tužbe zaposlenog radi naknade štete zbog povrede na radu

Besplatno preuzmite obrazac tužbe zaposlenog radi naknade štete zbog povrede na radu u MS Wordu, i u PDF-u. Kako napisati tužbu za naknadu materijalne i nematerijalne štete od poslodavca?

______________________ SUDU U ___________

Tužilac: ______________ ___________, koga zastupa advokat _______________________

Tuženi: _________________________ , iz _______________, koga zastupa advokat ___________

 

TUŽBA

radi naknade štete

 

U ___ primerka

Prilozi: _ priloga u _ primerka, punomoćje

Vrednost: ___________  dinara

Tužilac  _________________________ je zaposlen kod tuženog _____________________, u ______________  na radnom mestu _______________________.

Dana  ___.___. 20__. godine, na radu, tužilac je _________________________  (navesti posao koji je tužilac radio kada se dogodila povreda) i pretrpeo teške telesne povrede  _________________________  (ovde opisati o kojim se potrebama radi).

Dokaz:

– Izveštaj doktora specijaliste od __. __. 20__. godine;

– Nalaz i mišljenje veštaka (medicinsko veštačenje);

– Saslušanje svedoka – lica koje je zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu.

Tuženi _________________________, iz ___________ nije izvršio svoje obaveze u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno nije preduzeo sve mere da bi se rad na radnom mestu ___________________obavljao bezbedno, kako je predviđeno Zakonom. (navesti koje odredbe Zakona su povređene.)

Kako poslovi koje obavlja tužilac kao zaposleni kod tuženog predstavljaju opasnu delatnost tuženi je odgovoran po osnovu čl. 173. i 174. Zakona o obligacionim odnosima.

Zbog pretrpljene povrede na radu tužilac zahteva pravičnu novčanu naknadu nanesene mu materijalne i nematerijalne štete i to:

– na ime pretrpljenih fizičkih bolova   ____,00 dinara,

– na ime umanjenja opšte životne sposobnosti ____ ,00 dinara,

– na ime umanjenja estetskog izgleda ____ ,00 dinara, i

– na ime izgubljene zarade ____ ,00 dinara.

Na osnovu navedenog podnosim ovu tužbu i predlažem da sud, nakon održane rasprave, donese

P R E S U D U

OBAVEZUJE SE tuženi _________________________ , sa sedištem u ____________ da nadoknadi materijalnu i nematerijalnu štetu tužiocu _________________________ nastalu zbog povreda zadobijenih na radu, dana ___. ___. 20__. godine i to:

– isplatom na ime pretrpljenih fizičkih bolova ____,00 dinara,

– na ime umanjenja opšte životne sposobnosti ____,00 dinara,

– na ime umanjenja estetskog izgleda ____,00 dinara, i

– na ime izgubljene zarade ____ ,00 dinara,

u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja  do dana isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka, u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude.

 

U _________________, ___. ___. 20__. godine

 

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

 

PUNOMOĆNIK

____________________

Advokat

 

 

 

jobseuropebanner[1]