Ugovor o autorskom delu

Besplatno preuzmite obrazac ugovora o autorskom delu za popunjavanje. Ugovor o autorskom delu u MS Word -u i u PDF -u za popunjavanje.

 

 

U G O V O R

o autorskom delu  

 

 

UGOVORNE STRANE:

 

  • ______________________________, _____________, ul. __________________ (u daljem tekstu: NARUČILAC), koga zastupa direktor __________________

 

  • ____________________________ iz ___________, ul. __________________________ br. ______, poznat po l.k. br. ___________ SUP ______________JMBG ____________________ (u daljem tekstu: AUTOR)

 

 

 

MESTO I  VREME ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 

________________, ________________. godine

 

Ugovorne strane su  saglasne o sledećem:

 

 

 

Član 1.

 

Naručilac ustupa a autor prihvata određene poslove utvrđene daljim odredbama ovog ugovora.

 

Član 2.

 

Autor se obavezuje da za potrebe naručioca izradi sledeće autorsko delo: _________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Posao iz prethodnog člana autor će obavljati u periodu od ______________. do zaključno sa ________________. godine.

 

Član 3.

 

Autor se obavezuje da će poslove koji su predmet ovog ugovora, obavljati u skladu sa standardima struke, kvalitetno, blagovremeno, uz konsultacije sa direktorom naručioca ili licem koje on ovlasti.

 

Član 4.

 

Za predmetni posao naručilac će isplaćivati autoru naknadu u neto iznosu od ____________________ dinara – jednom mesečno i to najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec / isplatiti autoru naknadu u neto iznosu od ________________ dinara

 

Naknadu iz prethodnog stava naručilac će isplaćivati/isplatiti autoru na njegov račun broj ______________________________________ otvoren kod ______________________.

 

Ugovorne strane su saglasne da će autor za obavljanje poslova iz člana 2. ugovora primati ugovorenu nadoknadu isključivo na osnovu rezultata recenzije odnosno evaluacije izvršenog posla.

 

Za organizovanje i izradu recenzije odnosno evaluacije iz prethodnog stava, zadužen je direktor naručioca.

 

 

Član 5.

 

Autor je dužan da postupi po primedbama recenzenta odnosno evaluatora, u ostavljenom roku.

 

Ukoliko autor ne izvrši svoju obavezu iz prethodnog stava, naručilac je ovlašćen da za isto delo angažuje drugog autora.

 

U slučaju iz prethodnog stava, autoru pripada srazmerna autorska naknada.

 

Član 6.

 

Naručilac je ovlašćen da autorsko delo nastalo po ovom ugovoru, koristi u potpunosti prema svojim potrebama odnosno potrebama projekta u okviru koga je angažovan autor.

 

Član 7.

 

Na sve što nije predviđeno ovim ugovorom, a tiče se predmeta ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.

 

U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu da reše sporazumno, odlučivaće nadležni sud u ______________________.

 

 

Član 8.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna primerka, po dva primerka za svaku ugovornu stranu.

 

 

 

 

 

 

 

     Za NARUČIOCA                                                                               AUTOR

 

 

 

____________________                                                 ______________________

             Direktor